OPEA525 Osaaminen ja asiantuntijuus: Syventävä ohjattu harjoittelu (7 op)

Arvosteluasteikko
Hyväksytty-hylätty
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida pedagogista ja oppiaineiden teoriatiedon yhdistäviä oppimiskokonaisuuksia
- osaa ohjata yksilöllistä oppimista
- osaa asettaa tavoitteita omalle ja oppilaan kasvulle ja oppimiselle
- ymmärtää tiedon muuttuvan luonteen ja sen merkityksen opetuksen kehittämisessä
- osaa arvioida monipuolisesti omaa ja oppilaiden toimintaa
- ymmärtää opettajan työn moninaisuuden
- pystyy kehittämään pedagogisia taitojaan ammatillisessa yhteistyössä
- tunnistaa ja arvioi kriittisesti koulukulttuuria osana opetussuunnitelman toteutusta
- soveltaa tutkimustietoa oman opettajuutensa kehittämiseen
- pystyy toimimaan opettajana itsenäisesti ja yhteistyössä muiden kanssa

Suoritustavat

Luennot ja/tai pienryhmätyöskentely ja oma opetus sekä oppimistehtävät

Sisältö

Vähintään kahden opetuskokonaisuuden suunnittelu, toteutus ja arviointi
Teoreettisiin lähtökohtiin perustuvan oman työn kehittämisprojektin suunnittelu, toteutus ja raportointi

Oppimateriaalit

Opetusohjelmassa mainittu oppimateriaali ja kirjallisuus.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen pienryhmätyöskentelyyn, opetusharjoittelun suorittaminen hyväksytysti

Esitietovaatimukset

Kasvatustieteen perusopinnot ja OPEA215, OPEA415, OPEA515