OPEA535 Osaaminen ja asiantuntijuus: Soveltava ohjattu harjoittelu (3 op)

Arvosteluasteikko
Hyväksytty-hylätty
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää opettajan työn laaja-alaisuuden opetussuunnitelman toteuttajana
- osaa soveltaa vuorovaikutustaitojaan ammatillisessa yhteistyössä
- osaa työskennellä opettajan ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- osaa tarkastella toimintaansa opettajana kasvatusta ja opetusta koskevan teoreettisen tiedon näkökulmasta
- ymmärtää elinikäisen ammatillisen kasvun tärkeyden
- osaa tarkastella opettajan työtä ja kouluyhteisöä laajemmassa yhteiskunnallisessa kontekstissa

Suoritustavat

Luento ja pienryhmäopiskelu sekä oma opetus ja oppimistehtävät

Sisältö

Opiskelijan asettamien tavoitteiden mukaan

Oppimateriaalit

Opetusohjelmassa mainittu oppimateriaali sekä kirjallisuus.

Arviointiperusteet

Oman harjoittelun ja oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti sekä aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin.