OPEA550 Musiikin soveltava ohjattu harjoittelu (5 op)

Arvosteluasteikko
Hyväksytty-hylätty
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• suunnitella ja toteuttaa musiikin opetusta perusasteella ja lukiossa
• arvioida oppimista ja omaa toimintaansa kasvattajana
• käyttää ja soveltaa musiikin oppimateriaaleja ja opetusvälineistöä
• eriyttää opetustaan erilaisille ryhmille ja oppijoille

Suoritustavat

Oppimistehtävät, omaa opetusta 10 opetuskertaa, opintopiirityöskentely.

Sisältö

Opiskelija
• suunnittelee ja toteuttaa ohjatusti oppitunteja
• reflektoi aiempien opintojensa tuomaa asiantuntijuutta koulukontekstissa
• tutustuu opetussuunnitelmiin, -materiaaleihin ja -välineisiin
• harjaantuu ryhmän ohjaamisessa ja erilaisten oppijoiden kohtaamisessa

Lisätiedot

Opintojakso täydentää musiikin maisteriopiskelijoiden pedagogiset aineopinnot.
Vastuuyksikkö: Normaalikoulu

Oppimateriaalit

Opintojaksolla sovittava oppimateriaali sekä kirjallisuus.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti.

Esitietovaatimukset

Opintojakso on tarkoitettu musiikkikasvatuksen maisteriopiskelijoille