OPEA615 Tieteellisen tiedon rakentuminen: Tutkiva opettajuus 2 (5 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• ymmärtää tutkivan opettajuuden periaatteet
• tuntee keskeisiä kasvatus- ja opetustyön tutkimuksen laadullisia ja määrällisiä lähestymistapoja
• tietää opetustyön, oppimisen ja sen ohjaamisen tutkimuksen metodeja
• osaa perustella oman opetus- ja kasvatusajattelunsa ja toimintansa perusteet ja käytänteet
• ymmärtää kielen roolin osana merkitysten rakentamista ja osaa pedagogisilla ratkaisuilla tukea oppimista, kielellistä kehitystä ja monikielisyyttä omassa oppiaineessaan.

Suoritustavat

Luento, pienryhmäopiskelu ja opintotehtävät

Sisältö

Tutkimuksen suunnittelu
Tutkimuksen toteuttaminen ja arviointi
Oman kasvatus- ja opetusajattelun työstämistä
Kielitietoinen aineenopetus

Oppimateriaalit

Oppimateriaalista ja kirjallisuudesta sovitaan opintojaksolla.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamsiin ja oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti.

Arvosanakohtaiset arviointiperusteet

Arviointikriteerit esitellään kurssilla.