MUSP1024 Musiikkiteknologia tutkijan työvälineenä (5 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- hallitsee notaatio-ohjelman perustoiminnot ja osaa tuottaa tarpeenmukaista nuottikuvaa
- osaa tallentaa ja editoida musiikkia sekä midi- että audiomuodossa
- hallitsee äänityslaitteiston peruskokoonpanon ja äänittämisen periaatteet
- tuntee musiikin analysoimiseen tarkoitettuja tietoteknisiä työkaluja

Suoritustavat

Tarkka suoritustapa ilmoitetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Sisältö

Opetus jakautuu kolmeen temaattiseen lähiopetusjaksoon, joista ensimmäinen keskittyy notaatioon, toinen äänitystekniikkaan ja kolmas analyysityökaluihin.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, hyväksytysti suoritetut tehtävät.

Arvosanakohtaiset arviointiperusteet

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit ilmoitetaan kurssin alussa.