MUSA1012 Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma (10 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• aikatauluttaa kirjoitus- ja tutkimusprosessin eri vaiheet
• valita ja rajata tutkimusaiheen ja laatia tutkimussuunnitelman
• tehdä ohjatusti tiedonhakuja tutkimusaiheeseensa liittyvistä tärkeimmistä tiedonlähteistä sekä arvioida kriittisesti lähdeaineistoa
• tehdä tutkimussuunnitelman pohjalta tieteellisen tutkielman noudattaen tutkimusetiikan periaatteita
• soveltaa valitsemaansa tutkimusmenetelmää tutkimuskysymysten selvittämisessä
• kirjoittaa tutkielman johdonmukaisesti ja argumentoiden sekä tieteellisen viestinnän konventioita noudattaen
• esitellä tutkimustaan ja perustella tekemiänsä valintoja ja arvioida tutkimuksensa tulosten luotettavuutta ja merkitystä
• arvioida rakentavasti ja kriittisesti muiden tutkimuksia ja esitelmiä

Suoritustavat

Kontaktiopetus (seminaarit), ohjaus ja itsenäinen työskentely.

Sisältö

Kandidaatintutkielman laatiminen seminaarityöskentelyn tukemana. Seminaarissa ja samalla kandidaatintutkielmassa kehitetään kriittistä ja analyyttistä ajattelua, tiedonhankinnan ja -tuottamisen taitoja, vastuunotto- ja päätöksentekokykyä, itsesäätely-, ongelmanratkaisu- ja esiintymistaitoja sekä rakentavan palautteen antamisen ja vastaanottamisen taitoa sekä tutustutaan tutkimuseettisiin periaatteisiin. Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laatiminen seminaarin aikana.

Lisätiedot

Suoritetaan kolmantena vuonna.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen (80%) seminaarityöskentelyyn ja sovittuihin ohjaustapaamisiin, annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti ja hyväksytysti suoritettu kandidaatintutkielma. Tarkemmat arviointiperusteet sovitaan seminaarin yhteydessä.