MUSA1013 Kandidaatintutkielman aineistonhankinta ja analyysi (5 op)

Arvosteluasteikko
Hyväksytty-hylätty
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa soveltaa valittua teoreettis-metodista lähestymistapaa oman tutkielmansa kontekstissa ja perustella tekemiään valintoja
- osaa kerätä tutkielmansa aiheeseen sopivan aineiston
- osaa analysoida aineiston ja raportoida analyysin tulokset suullisesti ja kirjallisesti.

Suoritustavat

Kollokvio. Tarkka suoritustapa ilmoitetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Sisältö

Opiskelijan kandidaatintutkielmaan kuuluva aineistonhankinan ja analyysin osuus. Aineisto viittaa tässä joko empiiriseen aineistoon tai teoreettisessa tutkielmassa käsiteltävään kirjallisuusaineistoon.

Lisätiedot

Kandidaattiseminaaria tukeva kollokvio. Suoritetaan samana lukuvuonna kandidaattiseminaarin kanssa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen (vähintään 80 %) kontaktiopetukseen, hyväksytysti suoritetut tehtävät.

Arvosanakohtaiset arviointiperusteet

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit ilmoitetaan kurssin alussa.