MUSA1025 Musiikilliset käyttöliittymät (5 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
suomi , englanti

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa nimetä ja selittää musiikillisten käyttöliittymien tutkimuksen keskeisiä käsitteitä ja teorioita
- osaa arvioida kriittisesti tutkimussuuntaukseen liittyvää tutkimuskirjallisuutta
- osaa soveltaa suuntauksen teoreettisia sekä käytännöllisiä lähtökohtia ja menetelmiä omien tutkimusaiheiden muodostamisessa
- tuntee musiikillisten käyttöliittymien suunnittelun perusteita ja ymmärtää kouriintuntuvan luonnostelun merkityksen soittimen ja muusikon välisten sensorimotoristen yhteyksien luomisessa.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, harjoitustehtävät, luentotentti, essee. Tarkka suoritustapa ilmoitetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan soittimen ja muusikon välisiin sensorimotorisiin suhteisiin musiikillisten käyttöliittymien näkökulmasta. Käyttöliittymiä käsitellään sekä perinteisten soitinopin että uusiin musiikkiteknologisiin käyttöliittymiin liittyvän tutkimuksen kautta. Kurssin johtoajatuksena on lähestyä soitinta ihmiskehon eleitä musiikillisiksi eleiksi muuntavana työkaluna, sekä musiikillisen kokemisen ja tietämisen tapoja muokkaavana kulttuurisena esineenä. Kurssiin sisältyy myös käytännön kokeilua omien käyttöliittymien suunnitteluun ja rakentamiseen.

Lisätiedot

Ajoitus: toinen tai kolmas opintovuosi.

Oppimateriaalit

- Miranda, E.R. and Wanderley, M. (2006) New Digital Musical Instruments: Control and Interaction Beyond Keyboard. A-R Editions, Inc, Madison, WI.
- Jensenius, A. & Lyons, M. (2016) A NIME Reader: Fifteen Years of New Interfaces for Musical Expression. Springer International Publishing.
- Aho, M. (2016) The Tangible in music: the tactile learning of a musical instrument. New York : Routledge.
- Muu kurssilla annettu materiaali.

Kirjallisuus

ISBN-numero Tekijä, julkaisuvuosi, teoksen nimi, julkaisija
Miranda, E.R. and Wanderley, M. (2006) New Digital Musical Instruments: Control and Interaction Beyond Keyboard. Elektroninen aineisto.
978-3-319-47214-0 Jensenius, A. & Lyons, M. (2016) A NIME Reader: Fifteen Years of New Interfaces for Musical Expression. Springer International Publishing. Elektroninen aineisto.
9781315527017 Aho, M. (2016) The Tangible in music: the tactile learning of a musical instrument. Elektroninen aineisto.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (vähintään 80%), opetusohjelmassa suoritustavaksi määritettyjen tehtävien tekeminen hyväksytysti; vaihtoehtoisesti kirjatentin tai esseen suorittaminen hyväksytysti. Tarkka suoritustapa ilmoitetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Arvosanakohtaiset arviointiperusteet

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit ilmoitetaan kurssin alussa ja itsenäisen suoritustavan ohjeissa.