MUPA1075 Valinnaiset laitoksen luentokurssit ja muut opinnot (2-5 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
suomi , englanti

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- on kehittänyt omaa asiantuntemustaan valitsemansa opintojakson avulla
- osaa perustella opintojakson liittymisen oman osaamisensa kehittämiseen

Suoritustavat

Kontaktiopetus, harjoitustehtävät, luentotentti, kirjatentti, essee. Tarkka suoritustapa ilmoitetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Sisältö

Opintojaksoon voi liittää pääsääntöisesti Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksessa järjestettäviä luentokursseja, jotka laajentavat ja syventävät opiskelijan osaamista. Opinnot voivat olla laitoksen järjestämien luentokurssien lisäksi myös muissa yliopistoissa suoritettuja musiikin tai musiikkikasvatuksen opintoja TAI perustellusti Jyväskylän yliopiston muiden laitosten järjestämiä kursseja.

Oppimateriaalit

Opetusohjelmassa mahdollisesti määritellyt oppimateriaalit.

Arviointiperusteet

Arviointiperusteet määritellään opetusohjelmassa.

Arvosanakohtaiset arviointiperusteet

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit ilmoitetaan kurssin alussa ja itsenäisen suoritustavan ohjeissa.