MUPA021 Laadulliset ja määrälliset menetelmät (5 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• määritellä tyypillisiä tutkimusstrategioita sekä aineistonkeruun ja aineistoanalyysin menetelmiä
• valita sopivan menetelmän itse muotoilemansa tutkimuskysymyksen selvittämiseen
• soveltaa menetelmätuntemustaan toteuttamalla ja raportoimalla harjoitustöitä
• arvioida menetelmien luotettavuutta.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, ryhmätyöt, harjoitustehtävät, kirjatentti. Tarkka suoritustapa ilmoitetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa. Kurssin voi myös korvata tiedekunnan järjestämällä Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset menetelmät -kurssilla (YFIA200).

Sisältö

Kurssilla tutustutaan empiirisen tutkimuksen metodologioihin ja näiden käyttöön erityisesti musiikintutkimuksen kontekstissa. Luento-opetus toteutetaan tiedekunnan yhteisenä verkko-opetuksena, oppialakohtaisissa harjoitusryhmissä menetelmien käyttöä harjoitellaan musiikin- ja musiikkikasvatuksen tutkimuksen konteksteissa.

Lisätiedot

Ajoitus: kolmas opintovuosi. Suoritetaan samana lukuvuonna kandidaattiseminaarin kanssa. Suoritetaan tarvittaessa opintojaksona YFIA200.

Oppimateriaalit

(valikoiden esimerkiksi seuraavista):
• Alasuutari (2011). Laadullinen tutkimus 2.0
• Field & Hole (2003). How to design and report experiments
• Howitt (2010). Introduction to qualitative methods in psychology
• Metsämuuronen (2011). Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä.

Kirjallisuus

ISBN-numero Tekijä, julkaisuvuosi, teoksen nimi, julkaisija
978-951-768-385-2 Alasuutari (2011). Laadullinen tutkimus 2.0
0-7619-7382-6 Field & Hole (2003, useita lisäpainoksia). How to design and report experiments.
9780273742296 Howitt (2010). Introduction to qualitative methods in psychology. Elektroninen aineisto.
978-952-5372-28-1 Metsämuuronen (2011). Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. Elektroninen aineisto.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen luentokurssille ja harjoitusryhmiin (vähintään 80%), annettujen tehtävien ja/tai tentin tekeminen hyväksytysti.

Arvosanakohtaiset arviointiperusteet

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit ilmoitetaan kurssin alussa ja itsenäisen suoritustavan ohjeissa.