MUPA031 Länsimainen taidemusiikki II (3-5 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• hahmottaa taidemusiikin kehityslinjat 1900-luvun alusta tähän päivään
• osaa kuvata tyylisuuntausten keskeiset musiikilliset piirteet ja määritellä suuntauksiin liittyvät keskeiset käsitteet
• tunnistaa musiikkia kuulonvaraisesti erittelemällä käsiteltävien suuntausten musiikillisia ominaispiirteitä
• ymmärtää musiikillisten ilmiöiden yhteiskunnallisia ja kulttuurisia taustoja
• omaa valmiuksia soveltaa kurssilla oppimaansa tietoa musiikkialan työtehtävissä.

Suoritustavat

Laajuus vaihtelee tutkinto-ohjelman mukaisesti.
Musiikkitiede (5 op): Kontaktiopetus, oppimisstehtävät, luentotentti kuunteluosioineen TAI kirjatentti kuunteluosioineen.
Musiikkikasvatus (3 op) Kontaktiopetus, oppimistehtävät, luentopäiväkirja.
Musiikkikasvatuksen opiskelijat voivat halutessaan suorittaa opintojakson 5 opintopisteen laajuisena.
Tarkka suoritustapa kerrotaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Sisältö

Länsimaisen taidemusiikin (ml. suomalainen taidemusiikki) suuntaukset 1900–2000-luvuilla (mm. jälkiromantiikka, impressionismi, kansallisromantiikka, ekspressionismi, uusklassismi, elektroakustinen musiikki, dodekafonia, sarjallisuus, tekstuurimusiikki, minimalismi, postmodernismi, kokeellinen musiikki ja uusromantiikka) tarkasteleminen ajan yhteiskunnallis-poliittisessa ja kulttuurisessa kontekstissa.

Lisätiedot

Ajoitus: Ensimmäinen tai toinen opintovuosi.

Oppimateriaalit

• Burkholder, Grout & Palisca (2006). A history of Western music (s. 737–965)
• Suomen musiikin historia 2, Kansallisromantiikan valtavirta (1996) (valikoiden)
• Suomen musiikin historia 3, Uuden musiikin kynnyksellä (1996)(valikoiden)
• Suomen musiikin historia 4, Aikamme musiikki (valikoiden)
• Lisäksi verkkomateriaaleja.

Kirjallisuus

ISBN-numero Tekijä, julkaisuvuosi, teoksen nimi, julkaisija
0-393-97991-1 Burkholder, Grout & Palisca (2006). A history of Western music
951-0-20124-3 Suomen musiikin historia 2, Kansallisromantiikan valtavirta (1996)
951-0-20125-1 Suomen musiikin historia 3, Uuden musiikin kynnyksellä (1996)
951-0-20126-X Suomen musiikin historia 4, Aikamme musiikki.

Arviointiperusteet

Musiikkitiede (5 op): Aktiivinen osallistuminen (vähintään 80 %) opetukseen, oppimistehtävien sekä tentin ja kuunteluosion suorittaminen hyväksytysti tai vaihtoehtoisesti hyväksytysti suoritettu kirjatentti kuunteluosioineen.
Musiikkikasvatus (3 op): Aktiivinen osallistuminen (100%) opetukseen, oppimistehtävien ja luentopäiväkirjan suorittaminen hyväksytysti.

Arvosanakohtaiset arviointiperusteet

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit ilmoitetaan kurssin alussa ja itsenäisen suoritustavan ohjeissa.