MUPA033 Perinnemusiikki (2-5 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• nimetä, tunnistaa ja selittää kuulon- ja muistinvaraisesti välittyneisiin musiikkitraditioihin liittyvät keskeisimmät osatekijät, kulttuuriset ja musiikilliset piirteet ja vaikuttajat.
• keskustella perinnemusiikin erityispiirteistä sekä vanhemman että uudemman perinnemusiikin vaikutuksista muihin musiikin lajeihin ja tyyleihin.
• analysoida perinnemusiikin olennaisia osatekijöitä perinnemusiikin harjoittajan, musiikkikasvattajan sekä musiikkitieteilijän näkökulmasta.
• soveltaa hankkimaansa tietoa muihin opintojaksoihin ja työelämään.

Suoritustavat

Luennot, oppimistehtävät, kirjallisuuteen ja äänitteisiin tutustuminen; vaihtoehtoisesti kirjatentti (kirjallisuus ja kuuntelumateriaali). Tarkka suoritustapa ilmoitetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Sisältö

Analyyttisiä kuvauksia valituista musiikkikulttuureista ja niiden musiikillisista ja kulttuurisista ominaispiirteistä ennen ja tänä päivänä. Keskeisinä kohdealueina ovat Suomen, Euroopan kelttiläisten alueiden, arabiankielisen maailman, Intian, Kiinan sekä eteläisen Afrikan musiikkikulttuurit.

Lisätiedot

Ajoitus: Toinen tai kolmas vuosi.

Oppimateriaalit

• Bakan (2010). World music: Traditions and transformations (kuuntelu- ja verkkoaineistoineen)
• Suomen musiikin historia 8. Kansanmusiikki (2006) (valikoiden)
• Lisäksi verkkomateriaaleja.

Kirjallisuus

ISBN-numero Tekijä, julkaisuvuosi, teoksen nimi, julkaisija
9780072415667 Bakan (2010). World music: Traditions and transformations
951-0-27708-8 Suomen musiikin historia 8. Kansanmusiikki (2006)

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen (vähintään 80 %) opetukseen, oppimistehtävien ja tentin hyväksytty suorittaminen; vaihtoehtoisesti hyväksytysti suoritettu kirja- ja kuuntelutentti.

Arvosanakohtaiset arviointiperusteet

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit ilmoitetaan kurssin alussa ja itsenäisen suoritustavan ohjeissa.