MUPP1011 Tieteellisen tutkimuksen perusteet (5 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• määritellä tieteellisen tutkimuksen peruskäsitteistöä
• nimetä musiikintutkimuksen keskeisiä tutkimustraditioita
• etsiä valitsemastaan aiheesta keskeistä lähdeaineistoa
• analysoida tieteellisen tutkimuksen kriteerein tutkimuksia aiheestaan
• esitellä tutkielmansa sisältöä ja rakennetta suullisesti ja kirjallisesti.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, harjoitustehtävät. Tarkka suoritustapa ilmoitetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Sisältö

Opintojaksossa tutustutaan tieteellisen toiminnan perusteisiin, tieteellisen tiedon kriteereihin ja erilaisiin tutkimuksen tekemisen näkökulmiin, sekä harjoitellaan tieteellistä viestintää sekä suullisesti että kirjallisesti.

Lisätiedot

Ajoitus: Ensimmäinen opintovuosi. Opintojakso suoritetaan yhtä aikaa musiikkitieteen tutkimusviestintäseminaarin (XKVH006) kanssa, joka järjestetään yhteistyössä Kielikeskuksen kanssa.

Oppimateriaalit

(valikoiden esimerkiksi seuraavista):
• Valli, R., & Aaltola, J. 2015. Ikkunoita tutkimusmetodeihin: 1, Metodin valinta ja aineistonkeruu : virikkeitä aloittelevalle tutkijalle (4. uud. ja täyd. p.). Jyväskylä: PS-kustannus.
• Hirsjärvi, Remes & Sajavaara (2009). Tutki ja kirjoita.
• Kakkuri-Knuuttila (1998). Argumentti ja kritiikki: lukemisen, keskustelun ja vakuuttamisen taidot.

Kirjallisuus

ISBN-numero Tekijä, julkaisuvuosi, teoksen nimi, julkaisija
978-952-451-648-864-3 978-952-451-648-8 Valli, R., & Aaltola, J. 2015. Ikkunoita tutkimusmetodeihin: 1, Metodin valinta ja aineistonkeruu : virikkeitä aloittelevalle tutkijalle (4. uud. ja täyd. p.). Jyväskylä: PS-kustannus.
978-951-31-4836-2 Hirsjärvi, S., Remes, P., & Sajavaara, P. 2009. Tutki ja kirjoita (15. uud. p.). Helsinki: Tammi.
951-662-738-2 Kakkuri-Knuuttila, M. 1998. Argumentti ja kritiikki: Lukemisen, keskustelun ja vakuuttamisen taidot. Helsinki: Gaudeamus. Myös elektroninen aineisto ISBN 9789524958882

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen (vähintään 80%), annettujen tehtävien tekeminen hyväksytysti.

Arvosanakohtaiset arviointiperusteet

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit ilmoitetaan kurssin alussa.