MUPP037 Länsimainen populaarimusiikki (2-5 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• hahmottaa länsimaisen populaarimusiikin kehityslinjat 1800-luvun lopulta tähän päivään
• osaa kuvata keskeisimpien tyylikausien musiikilliset tyylipiirteet ja niihin liittyvät keskeiset käsitteet
• osaa sijoittaa länsimaisen populaarimusiikin kehityksen osaksi musiikin sekä yhteiskunnan yleistä kehitystä
• tunnistaa käsiteltävien aikakausien musiikillisia ominaispiirteitä kuuntelumateriaalin kautta
• osaa soveltaa kurssilla oppimaansa tietoa muihin opintojaksoihin ja työelämään.

Suoritustavat

Laajuus vaihtelee tutkinto-ohjelman mukaisesti.
Musiikkitiede (5 op): Kontaktiopetus, luento- ja kuuntelutentti sekä valikoidut
artikkelit TAI kirjatenttI kuunteluosioineen.
Musiikkikasvatus (2 op): Kontaktiopetus ja luentopäiväkirja TAI kirjatentti.
Musiikkikasvatuksen ja muidenkin aineiden opiskelijat voivat halutessaan tehdä kurssin laajempana 5 op:n suuruisena.
Tarkka suoritustapa ilmoitetaan vuosittain opetusohjelmassa.

Sisältö

Länsimaisen populaarimusiikin kehityksen keskeisimmät vaiheet ja lajit 1800-luvun lopulta tähän päivään. Eri aikakausien ja tyylien keskeisimmät tyylipiirteet, esityskäytännöt, muusikoiden yhteiskunnallisen aseman muutokset ja musiikkiestetiikan ja -filosofian päälinjat 1800-luvun lopulta tähän päivään. Omakohtainen tutustuminen aiheeseen kuuntelun ja artikkeleiden avulla.

Lisätiedot

Ajoitus: ensimmäinen opiskeluvuosi.

Kirjallisuus

ISBN-numero Tekijä, julkaisuvuosi, teoksen nimi, julkaisija
Yliopiston verkossa : Oxford Music Online : Popular music http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/43179?q=popular+music&search=quick&pos=1&_start=1#firsthit sekä http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/A2259148?q=popular+music&search=quick&pos=2&_start=1#firsthit

Arviointiperusteet

Musiikkitiede (5 op): Aktiivinen osallistuminen (vähintään 80 %) opetukseen, tenttien (kirjallinen osio ja kuuntelu) suorittaminen hyväksytysti TAI kirja- ja kuuntelutentin suorittaminen hyväksytysti.
Musiikkikasvatus (2 op): Aktiivinen osallistuminen (100%) opetukseen ja luentopäiväkirjan suorittaminen hyväksytysti TAI kirjatentin suorittaminen hyväksytysti.

Arvosanakohtaiset arviointiperusteet

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit ilmoitetaan kurssin alussa.