MUSA062 Musiikkianalyyttinen tutkimus I (5 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• nimetä musiikkianalyyttisiä teorioita ja selittää niiden peruskäsitteet, taustasitoumukset ja tavoitteet
• soveltaa valitsemaansa musiikkianalyyttistä lähestymistapaa valittuihin analyysikohteisiin ja eritellä musiikin rakenteellisia piirteitä noudattaen valittuun teoriaan tai lähestymistapaan liittyviä analyysitekniikoita
• arvioida teorioiden soveltuvuutta erilaisiin musiikillisiin ilmiöihin ja tutkimustehtäviin
• kehittää toteuttamiskelpoisia musiikkianalyyttisiä tutkimuskysymyksiä (esimerkiksi osana omaa opinnäytettään).

Suoritustavat

Luennot, pienryhmätyöskentely, tehtävät tai kirjatentti tai esseesuoritus. Tarkka suoritustapa ilmoitetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan keskeisiin musiikkianalyyttisiin teorioihin ja menetelmiin sekä musiikkianalyyttisiin tutkimuksiin ja toteutetaan pienimuotoisia musiikkianalyyttisiä tutkimuksia.

Lisätiedot

Ajoitus: toinen tai kolmas opintovuosi.

Oppimateriaalit

(valikoiden esimerkiksi seuraavista):
• Agawu (2009). Music as discourse: Semiotic adventures in romantic music.
• Cook (1987). A guide to musical analysis
• Lerdahl & Jackendoff (1985). A generative theory of tonal music
• Moore (toim.) (2003). Analyzing popular music
• Nattiez (1990). Music and discourse
• Pankhurst (2008). SchenkerGUIDE: A brief handbook and website for Schenkerian analysis
• Temperley (2001). The cognition of basic musical structures

Kirjallisuus

ISBN-numero Tekijä, julkaisuvuosi, teoksen nimi, julkaisija
9780199852161 9780190206406 Agawu (2009). Music as discourse: Semiotic adventures in romantic music. Elektroninen aineisto. 2014 uusi laajennettu painos
9780393962550 9780393962550 Cook (1987). A guide to musical analysis. Uusin laajempi painos 1990.
0-262-12094-1 9780585375885 Lerdahl & Jackendoff (1985). A generative theory of tonal music. Aiempi 1983 painos eKirjana 9780585375885
9780511482014 9781139146289 Moore (toim.) (2003). Analyzing popular music. Elektroninen aineisto 9781139146289
0-691-02714-5 9781442677463 Nattiez (1990). Music and discourse. eKirjana (1997) 9781442677463
9780203928882 Pankhurst (2008). SchenkerGUIDE: A brief handbook and website for Schenkerian analysis. Elektroninen aineisto.
9780262284769 Temperley (2001). The cognition of basic musical structures. Elektroninen aineisto.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen (vähintään 80 %) opetukseen, tehtävien suorittaminen hyväksytysti tai hyväksytysti suoritettu kirjatentti/essee.

Arvosanakohtaiset arviointiperusteet

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit ilmoitetaan kurssin alussa ja itsenäisen suoritustavan ohjeissa.

Esitietovaatimukset

Edeltävät opinnot: Musiikkianalyysin perusteet.