MUSA063 Musiikkipsykologia I (5 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• osaa nimetä musiikkipsykologian keskeisiä käsitteitä ja selittää niiden tieteenfilosofisia taustasitoumuksia
• ymmärtää käsiteltyjen teorioiden ydinajatukset ja osaa sijoittaa ne musiikkipsykologian tutkimustraditioon
• ymmärtää musiikkipsykologisten tutkimusmenetelmien perusteita ja tutkimuksen tekemiseen liittyviä keskeisiä haasteita
• osaa soveltaa musiikkipsykologian teoreettisia lähtökohtia ja menetelmiä omien tutkimusaiheiden muodostamisessa
• osaa soveltaa musiikkipsykologian tutkimustietoa tutkimuksellisessa tai käytännöllisessä kontekstissa.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, harjoitustehtävät, luentotentti, kotiessee, kirjatentti. Tarkka suoritustapa ilmoitetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Sisältö

Musiikkipsykologia pyrkii ymmärtämään ja selittämään musiikillisia ilmiöitä inhimillisen kokemuksen, toiminnan ja arkielämän näkökulmista. Kurssilla tutustutaan musiikkipsykologian tutkimustraditioon, sen keskeisiin käsitteisiin, teorioihin ja tutkimusmenetelmiin sekä alan valikoituihin nykysuuntauksiin.

Lisätiedot

Ajoitus: toinen tai kolmas opintovuosi.

Oppimateriaalit

(valikoiden seuraavista):
• Hallam, Cross & Thaut (2009). Oxford handbook of music psychology
• Louhivuori & Saarikallio (2010). Musiikkipsykologia
• Thompson (2008). Music, thought, and feeling: Understanding the psychology of music
• muu opetuksen yhteydessä annettu materiaali.

Kirjallisuus

ISBN-numero Tekijä, julkaisuvuosi, teoksen nimi, julkaisija
9780191743931 9780191799617 Hallam, Cross & Thaut (2009). Oxford handbook of music psychology. Myös eKirjana.
978-951-796-662-7 Louhivuori & Saarikallio (2010). Musiikkipsykologia.
978-0-19-5377 978019994731707-1 Thompson (2008). Music, thought, and feeling: Understanding the psychology of music. Toinen laajennettu painos 2015.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (vähintään 80%), opetusohjelmassa suoritustavaksi määritettyjen tehtävien tekeminen hyväksytysti; vaihtoehtoisesti kirjatentin tai esseen suorittaminen hyväksytysti. Tarkka suoritustapa ilmoitetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Arvosanakohtaiset arviointiperusteet

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit ilmoitetaan kurssin alussa ja itsenäisen suoritustavan ohjeissa.