MUSA065 Yhteisöllisyys musiikissa I (5 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa yhteisöllisyyden merkityksen musiikillisessa toiminnassa
- tulkita musiikillista toimintaa musiikkisosiologisista lähtökohdista
- selittää omin sanoin yhteisöllisyyteen keskittyvien tutkimussuuntauksien tieteenfilosofisia päälinjoja
- määritellä musiikilliseen vuorovaikutukseen liittyviä teoreettisia käsitteitä
- osaa soveltaa suuntauksen teoreettisia lähtökohtia ja menetelmiä omien tutkimusaiheiden muodostamisessa
- esitellä ja arvioida valitun kirjallisuuden keskeistä sisältöä kirjallisesti ja suullisesti.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, harjoitustehtävät, luentotentti, essee, kirjatentti. Tarkka suoritustapa ilmoitetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Sisältö

Kurssilla lähestytään musiikkia sosiaalisena ilmiönä ja tutustutaan aiheeseen eri tutkimustraditioiden ja näkökulmien kautta.

Lisätiedot

Ajoitus: toinen tai kolmas opintovuosi.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (vähintään 80%), opetusohjelmassa suoritustavaksi määritettyjen tehtävien tekeminen hyväksytysti; vaihtoehtoisesti kirjatentin tai esseen suorittaminen hyväksytysti. Tarkka suoritustapa ilmoitetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Arvosanakohtaiset arviointiperusteet

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit ilmoitetaan kurssin alussa ja itsenäisen suoritustavan ohjeissa.