MUSA1073 Musiikki- ja kulttuurialan asiantuntijuus (5 op)

Arvosteluasteikko
Hyväksytty-hylätty
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

opintojakson suoritettuaan opiskelija
•osaa kuvata oman alansa akateemisen asiantuntijuuden rakentumista
• hahmottaa oman alan urapolkuvaihtoehtoja ja asettaa tavoitteita oman asiantuntijuutensa kehittämiselle
• osaa suunnitella opintojaan työelämän ja työllistymisvaihtoehtojen näkökulmasta
• osaa kuvata ja arvioida osaamistaan ja sen kehittymistä portfolion avulla
• osaa laatia työhakemuksen ja CV:n
• hahmottaa kandidaatintutkinnon tuottaman osaamisen

Suoritustavat

Kontaktiopetus, ryhmätyöt, harjoitustehtävät, portfoliotyöskentely. Tarkka suoritustapa ilmoitetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan oman alan työtehtäviin ja toimijoihin laitoksen alumnitarinoiden ja -haastattelujen kautta, ja harjoitellaan oman osaamisen tunnistamista ja kuvaamista sekä suullisesti että kirjallisesti portfoliotyöskentelyn muodossa.

Lisätiedot

Kolmas opintovuosi

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen (vähintään 80%), tehtävien suorittaminen (ml. alumnitarinan tuottaminen) sekä näyteportfolion ja CV:n laatiminen hyväksytysti.

Arvosanakohtaiset arviointiperusteet

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit ilmoitetaan kurssin alussa ja itsenäisen suoritustavan ohjeissa.