MUSP050 Systemaattisen musiikkitieteen perusteet (5 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• määritellä systemaattisen musiikkitieteen peruslähtökohdat ja tavoitteet
• eritellä systemaattisen musiikkitieteen suuntauksia ja niiden taustalla olevia arvoja
• kuvata systemaattista musiikkitiedettä osana eurooppalaista tieteentraditiota

Suoritustavat

Kontaktiopetus, harjoitustehtävät, luentotentti, essee, kirjatentti. Tarkka suoritustapa ilmoitetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan systemaattisen musiikintutkimuksen historiaan, keskeisiin menetelmällisiin lähestymistapoihin ja tutkimuskohteisiin.

Lisätiedot

Ajoitus: Ensimmäinen opintovuosi.

Oppimateriaalit

(valikoiden esimerkiksi seuraavista):
• Eerola, T., Louhivuori, J. & Moisala, P. (2003). Johdatus musiikintutkimukseen. Suomen musiikkitieteellinen seura. ISBN 951-98479-2-8.
• Parncutt (2007). Systematic musicology and the history and future of Western musical scholarship. Journal of Interdisciplinary Music Studies 1(1), 1–32.
• Huovinen & Kuitunen (2008). Johdatus musiikkifilosofiaan. ISBN 978-951-768-232-9.
• Louhivuori & Saarikallio (2010). Musiikkipsykologia. ISBN 978-951-796-662-7
• Clarke & Cook (2004). Empirical Musicology: Aims, Methods, Prospects. ISBN 0-19-516749-X
• Nettl, B. (2010). Nettl’s elephant: On the history of Ethnomusicology. Chicago: University of Illinois Press.

Kirjallisuus

ISBN-numero Tekijä, julkaisuvuosi, teoksen nimi, julkaisija
9780198037422 Clarke & Cook (2004). Empirical Musicology: Aims, Methods, Prospects. Elektroninen aineisto.
978-951-768-232-9 Huovinen & Kuitunen (2008). Johdatus musiikkifilosofiaan
978-951-796-662-7 Louhivuori & Saarikallio (2010). Musiikkipsykologia
Vapaasti verkossa: Parncutt (2007). Systematic musicology and the history and future of Western musical scholarship. Journal of Interdisciplinary Music Studies 1(1), 1–32. http://www.musicstudies.org/first%20issue/FULL/Systematic_Musicology_PARNCUTT%281-32%29.pdf
951-98479-2-8 Eerola, T., Louhivuori, J. & Moisala, P. (2003). Johdatus musiikintutkimukseen.
978-0-252-03552-4 Nettl, B. (2010). Nettl’s elephant: On the history of Ethnomusicology.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (vähintään 80%), opetusohjelmassa suoritustavaksi määritettyjen tehtävien tekeminen hyväksytysti; vaihtoehtoisesti kirjatentin tai esseen suorittaminen hyväksytysti. Tarkka suoritustapa ilmoitetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Arvosanakohtaiset arviointiperusteet

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit ilmoitetaan kurssin alussa ja itsenäisen suoritustavan ohjeissa.