Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan kandidaattiohjelma

Tutkintonimike
Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto
Tutkinto-ohjelma
Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan kandidaattiohjelma
Tutkinnon taso
Kandidaatin tutkinto
Yksikkö
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelman voimassaoloaika
01.08.2017-31.07.2020
Laajuus
180 opintopistettä
Kesto
3 vuotta
Pääasiallinen opetuskieli eli tutkintokieli
suomi

Kuvaus

Opetussuunnitelma on opettajille ja opiskelijoille tarkoitettu ohjeisto siitä, mitä ja miten opiskellaan. Opetussuunnitelmassa kuvataan oppiaineen opintojen kokonaisrakenne ja etenemisjärjestys, opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen osaamistavoitteet, opiskelutavat ja opintojaksojen arviointi. Tarkemmat tiedot kunkin lukuvuoden kontaktiopetuksesta löytyvät Korpin kurssi- ja opintotietojärjestelmästä.

Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan opinnoissa tarkastellaan kriittisesti kieltä, kielenkäyttöä ja kirjallisuutta osana yhteisön toimintaa ja opitaan yhteistyötä sekä vuorovaikutusta osana opettajan työtä. Opinnot kehittävät monipuolisesti erilaisia opettajan työssä tarvittavia valmiuksia. Keskeisiä ovat vankat tiedot kirjallisuudesta sekä kielen merkityksistä, rakenteista ja käytöstä erilaisissa teksteissä sekä vuorovaikutustilanteissa. Sekä suomen kielen että kieliaineiden yhteisissä opinnoissa kieli nähdään sosiaalisena toimintana osana jokapäiväistä elämää; kursseilla tarkastellaan muun muassa kielen rakenteita ja merkityksiä, monikielisyyttä, kieli-identiteettejä ja kieli-ideologioita sekä opitaan analysoimaan kriittisesti erilaisia kieliaineistoja. Kirjallisuuden opinnoissa tutustutaan opettajan työssä tärkeisiin kirjallisuushistoriallisiin päälinjoihin ja klassikkokirjallisuuteen, minkä lisäksi erikoistutaan erityisesti nykykirjallisuuteen ja -kulttuuriin. Kirjallisuusanalyysin lisäksi opinnoissa harjaannutaan monenlaisten muiden tekstien kriittiseen analyysiin ja tulkintaan. Opintojen aikana karttuvat myös pedagoginen osaaminen, viestintä- ja vuorovaikutustaidot sekä projekti- ja yhteistyötaidot. Opintojen perustana ovat tutkimuspohjaisen työskentelyn valmiudet: itsenäinen ja tavoitteellinen tiedonhankinta, tiedon kriittinen käsittely sekä uuden tiedon tuottaminen ja sen soveltaminen opetukseen.

Opinnot kehittävät monipuolisesti erilaisia asiantuntijatehtävissä tarvittavia valmiuksia. Niissä perehdytään sellaiseen teoreettiseen tietoon ja suomen kielen tuntemukseen, jonka avulla opiskelijat pystyvät opettamaan suomea äidinkielenä ja toisena kielenä, toimimaan kielen ja viestinnän asiantuntijoina sekä tekemään tutkimustyötä. Keskeisiä opiskelun aikana kehittyviä taitoja ovat myös monet työelämässä tarvittavat käytännön taidot: kirjoittamisen, lukemisen ja vuorovaikutuksen taidot, tiimityöskentelyn ja projektien hallinnan taidot, tiedon hallinnan, soveltamisen ja uuden tiedon tuottamisen taidot sekä kyky analyyttiseen ja kriittiseen ajatteluun.

Opintojaksot järjestetään kontaktiopetuksena, itsenäisenä työskentelynä tai kirjatenttinä. Kontaktiopetuksen työtavat vaihtelevat: on luentoja, ryhmä- tai parityöskentelyä, verkko-opiskelua ja oppimistehtäviä. Itsenäinen opiskelu tarkoittaa annetun tehtävän suorittamista ilman kontaktiopetusta. Kirjatentit suoritetaan tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä, e-tenttinä tai etätenttinä. Arviointi perustuu osaamistavoitteisiin, joissa on kuvattu arvosanan 3 (hyvä) mukainen osaaminen. Joissakin tapauksissa opetus- ja suorituskieli voi olla muukin kuin suomi.

Osaamistavoitteet

1. Yleiset tieteelliset valmiudet
Lähestyy tietoa kriittisesti ja tutkimusperustaisesti.
Tuntee tieteenalansa keskeiset käsitteet, tutkimusmenetelmät ja periaatteet
Tuntee kielentutkimuksen suuntauksia
Osaa suunnitella, toteuttaa ja raportoida pienimuotoisen tieteellisen tutkimuksen
Osaa ohjatusti asettaa tutkimuskysymyksiä ja valita niiden tarkasteluun soveltuvat lähestymistavat ja menetelmät
On tietoinen tutkimuksen eettisistä periaatteista
Tuntee tieteellisen viestinnän keskeiset käytänteet

2. Ammatilliset taidot
Ymmärtää kieliasiantuntijan roolin moniammatillisessa yhteistyössä
Osaa analysoida kielen käyttöä, vaihtelua ja muutosta
Osaa kehittää asiantuntijuuttaan

3. Yleiset työskentelytaidot
Hallitsee keskeiset tieteellisen tiedonhankinnan menetelmät
Osaa arvioida tietoa kriittisesti
Hallitsee keskeiset työelämässä tarvittavat viestintä- ja vuorovaikutustaidot
Hallitsee keskeiset työelämässä tarvittavat tieto- ja viestintätekniikan taidot
Osaa toimia rakentavasti ryhmän jäsenenä ja on tutustunut projektityöskentelyyn
Osaa toimia monikielisessä ja -kulttuurisessa ympäristössä

4. Asenteelliset valmiudet:
Ymmärtää teoreettisen ja kulttuurisen tiedon merkityksen opettajan työssä ja muissa kieliasiantuntijan tehtävissä
Arvostaa omaa alaansa ja osaamistaan
Ymmärtää elinikäisen oppimisen tarpeen asiantuntijuuden kehittymisessä

5. Työllistymisosaaminen
Osaa suunnitella opintojaan ja jäsentää oppimistaan suhteessa työllistymistavoitteisiinsa
Osaa jäsentää tutkintonsa työelämätaitoja monipuolisesti kartuttavana mielekkäänä kokonaisuutena
Osaa havainnoida oman osaamisensa kehittymistä, osaa dokumentoida ja kuvata sitä jäsennellysti
Tunnistaa oman osaamisensa vahvuudet ja kehittämiskohteet
Tietää oman alansa työllistymismahdollisuuksista ja tuntee keinoja kartuttaa työelämätuntemustaan ja työnhakuosaamistaan


Tutkintorakenne

  Kirjallisuuden perusopinnot (25 op)

  Kriteerit
  Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat valitsevat jakson KIRP122 Kirjallisuuden analyysi, muut opiskelijat jakson KIRP123 Kirjallisuuden analyysi sivuaineopiskelijoille. Kirjallisuuden tuntemuksesta valitaan joko kotimaisen kirjallisuuden tuntemus tai yleisen kirjallisuuden tuntemus.
  Sisällön valinnaisuuden lisätiedot
  Kirjallisuuden tuntemuksesta valitaan joko KIRP313 Kotimaisen kirjallisuuden tuntemus tai KIRP323 Yleisen kirjallisuuden tuntemus.
  Arvosteluasteikko
  • 0-5
  Osaamistavoitteet
  Suoritettuaan perusopinnot opiskelija

  hahmottaa taiteen ja kulttuurin historiallisia yhteyksiä
  tuntee taiteen ja estetiikan teoreettis-filosofisia suuntauksia
  osaa kuvata kirjallisuustieteen moninaisuutta ja tuntee keskeisten kirjallisuudentutkimuksen suuntausten pääpiirteet sekä niiden käsitteistöä
  on kehittänyt kriittistä lukutaitoaan
  pystyy kirjoittamaan itsenäisesti perustellun teosanalyysin sekä soveltamaan keskeisiä tekstianalyysin käsitteitä
  on oppinut yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja muun muassa lukupiireissä ja muissa opintojen sisältöihin liittyvissä keskusteluissa
  on saanut valmiuksia antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta
  hahmottaa kirjallisuuden tyylikaudet, osaa nimetä niiden keskeiset edustajat ja tuntee kirjallisuuden lajien historiaa
  pystyy soveltamaan oppimiaan taitoja keskeisten klassikoiden tulkinnassa ja osaa sijoittaa teoksia kirjallisuushistorialliseen kontekstiin.
  Sisältö
  Kirjallisuustieteen keskeiset teoriat ja käsitteet sekä erilaiset kirjallisuuskäsitykset. Kaunokirjallisuuden analyysin ja tulkinnan perusteet sekä eri kirjallisuudenlajien ominaispiirteet. Suomen ja muun Euroopan kirjallisuushistoria. Kotimaisen tai yleisen kirjallisuuden klassikkoteokset ja niiden kontekstit.
 • KIRP110 Kirjallisuustieteen perusteet (5 op)
 • TAIP1105 Länsimaisen kulttuurin teemat ja kuvasto (5 op)
 • KIRP130 Kirjallisuushistoria (5 op)
 • KIRP122 Kirjallisuuden analyysi (5 op)

  Kirjallisuuden aineopinnot (vähintään 35 op)

  Sisällön valinnaisuus
  Vähintään 35 opintopistettä
  Sisällön valinnaisuuden lisätiedot
  Kirjallisuuden tuntemuksesta valitaan kotimainen tai yleinen suuntautumisvaihtoehto. Sekä kertomakirjallisuus että lyriikka ja draama suositellaan tehtäväksi samasta suuntautumisvaihtoehdosta.

  Tutkimuksen suunnista valitaan 15 op.
  Tutkijan taidot kirjallisuuden opintosuunnan opiskelijoille on vaihtoehtoinen tutkijan taidot suomen kielen opintosuunnan opiskelijoille -jaksojen kanssa.
  Arvosteluasteikko
  • 0-5
  Osaamistavoitteet
  Suoritettuaan aineopinnot opiskelija

  on omaksunut kirjallisuustieteen keskeisten suuntausten lukutapoja ja käsitteistöä ja pystyy arvioimaan niiden käyttökelpoisuutta erilaisissa analyysitehtävissä
  on kehittänyt edelleen kriittistä lukutaitoaan
  pystyy tarkastelemaan kirjallisuuden keskeisiä klassikoita lajien näkökulmasta ja kirjallisuushistoriallisissa konteksteissa
  kykenee hakemaan ja arvioimaan tutkimustaan koskevaa tietoa ja hallitsee tiedonhaun perusteet
  osaa laatia tutkimussuunnitelman ja tehdä sen pohjalta tieteellisen tutkielman, joka noudattaa tieteellisen kirjoittamisen muodollisia käytäntöjä (pääaineopiskelija harjaantuu tutkimuksentekoprosessissa)
  pystyy keskustelemaan monipuolisesti ja argumentoiden sekä omasta että muiden tutkimuksesta
  osaa antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta ja hyödyntää sitä työskentelyssään.
  Aineopinnot suoritettuaan opiskelija tunnistaa oman asiantuntijuutensa ja osaa soveltaa oppimaansa oman alansa työtehtävissä. Hänellä on työelämässä tarvittavia ongelmanratkaisun, tiedonhaun ja tiedon kriittisen arvioinnin taitoja sekä eettistä harkintakykyä. Opiskelijalla on asiantuntijatehtävissä tarvittavia yhteistyö- ja viestintätaitoja. Hänellä on valmiuksia toimia monikielisissä ja kulttuurisesti moninaisissa ympäristöissä. Hänellä on valmiudet maisteriopintojen suorittamiseen.

  Pääaineopiskelijoita kannustetaan hakeutumaan kansainväliseen opiskelijavaihtoon aineopintovaiheessa.

  Vapaasti valittavat opinnot

  Valitaan siten, että tutkinnon minimipistemäärä (180) täyttyy