VISA1010 Viestintäkompetenssi ja vuorovaikutusosaaminen (5 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- tuntee viestinnän opetusalan tradition
- osaa jäsentää viestintäosaamista ja ymmärtää vuorovaikutustaitojen kehittymisen lähtökohdat
- osaa soveltaa viestintäkompetenssiin liittyviä käsitteitä vuorovaikutuskäyttäytymisen analysointiin
- tuntee nonverbaalisen viestinnän käsitteet ja osaa havainnoida verbaalista ja nonverbaalista viestintää.

Suoritustavat

Luennot, analyysitehtävät ja tentti.

Sisältö

Tutustutaan viestintäkompetenssin ja vuorovaikutusosaamisen kehittymisen ja kehittämisen teoreettisiin lähtökohtiin sekä opitaan analysoimaan vuorovaikutustaitoja.

Lisätiedot

Suositus ajoituksesta: 1. vuosi

Kirjallisuus

ISBN-numero Tekijä, julkaisuvuosi, teoksen nimi, julkaisija
Hall & Knapp 2013. Nonverbal communication (e-kirja)
Morreale, Spitzberg & Barge 2013. Communication. Motivation, knowledge, skills

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja analyysitehtävien ja tentin suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Hyväksytty suorittaminen edellyttää läsnäoloa (80 %).

Arvosanakohtaiset arviointiperusteet

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.