Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan maisteriohjelma, kirjallisuuden opintosuunta

Tutkintonimike
Filosofian maisterin tutkinto (M.A.)
Tutkinto-ohjelma
Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan maisteriohjelma
Tutkinnon taso
Maisterin tutkinto
Yksikkö
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelman voimassaoloaika
01.08.2017-31.07.2020
Laajuus
120 opintopistettä
Kesto
2 vuotta
Pääasiallinen opetuskieli eli tutkintokieli
suomi

Kuvaus

Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan koulutus tarjoaa ammatilliset valmiudet ja pätevyyden työskennellä äidinkielen ja kirjallisuuden sekä suomi toisena kielenä -opettajana peruskouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, opistoissa ja korkeakouluissa. Opinnot valmistavat kielen käytön, tekstien ja lukemisen asiantuntijoiksi ja antavat valmiudet työskennellä opettajana.

Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan opinnoissa tarkastellaan kriittisesti kieltä, kielenkäyttöä ja kirjallisuutta osana yhteisön toimintaa ja opitaan yhteistyötä sekä vuorovaikutusta osana opettajan työtä. Opinnot kehittävät monipuolisesti erilaisia opettajan työssä tarvittavia valmiuksia. Keskeisiä ovat vankat tiedot kirjallisuudesta sekä kielen merkityksistä, rakenteista ja käytöstä erilaisissa teksteissä sekä vuorovaikutustilanteissa. Opetuksen perustana on laaja ymmärrys kielen ja kirjallisuuden merkityksestä yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Opintojen aikana karttuvat myös pedagoginen osaaminen, viestintä- ja vuorovaikutustaidot sekä projekti- ja yhteistyötaidot. Opintojen tavoitteena ovat tutkimuspohjaisen työskentelyn valmiudet: itsenäinen ja tavoitteellinen tiedonhankinta, tiedon kriittinen käsittely sekä uuden tiedon tuottaminen ja sen soveltaminen opetukseen.

Opinnoissa tarkastellaan kieltä ja kirjallisuutta osana kulttuuria ja yhteiskuntaa soveltavasta näkökulmasta. Sekä suomen kielen että kieliaineiden yhteisissä opinnoissa kieli nähdään sosiaalisena toimintana osana jokapäiväistä elämää; kursseilla tarkastellaan muun muassa kielen rakenteita ja merkityksiä, monikielisyyttä, kieli-identiteettejä ja kieli-ideologioita sekä opitaan analysoimaan kriittisesti erilaisia kieliaineistoja. Kirjallisuuden opinnoissa tutustutaan opettajan työssä tärkeisiin kirjallisuushistoriallisiin päälinjoihin ja klassikkokirjallisuuteen, minkä lisäksi erikoistutaan erityisesti nykykirjallisuuteen ja -kulttuuriin. Kirjallisuusanalyysin lisäksi opinnoissa harjaannutaan myös monenlaisten muiden tekstien kriittiseen analyysiin ja tulkintaan.

Opiskeluun kuuluu lähi- ja verkko-opetusta sekä itsenäistä työskentelyä. Työtapoina on muun muassa luentoja, ryhmä- tai parityöskentelyä, lukupiirejä, projekteja, oppimistehtäviä ja tenttejä. Opiskelijoita kannustetaan työssä oppimiseen opintoja tukevilla aloilla. Opetusharjoittelun voi yhdistää tutkimus- ja kehittämisprojekteihin. Tutkielman aihekin voi löytyä opetusharjoittelusta.

Osaamistavoitteet

FM-tutkinnon suorittanut

Hallitsee oman tieteenalansa keskeiset sisällöt ja menetelmät ja on syventänyt asiantuntemustaan yhdellä tai useammalla erityisalueella
Osaa tuottaa uutta tietoa ja toimia oman alansa kehittäjänä
Osaa käyttää eettistä harkintaa asiantuntijatehtävissä
Hallitsee monipuolisesti asiantuntijatehtävissä tarvittavat projektityön ja viestinnän taidot
Arvostaa ja osaa kehittää yhteistyötä monikielisissä ja -kulttuurisissa ympäristöissä
Tunnistaa oman osaamisensa vahvuudet ja on omaksunut elinikäisen oppimisen ajatuksen
Osaa jäsentää omaa osaamistaan suhteessa työllistymistavoitteisiinsa ja omaa valmiudet tieteelliseen jatkotutkintoon omalla alallaan.


Tutkintorakenne

    Vapaasti valittavat opinnot (0 op)

    Valitaan siten, että tutkinnon minimipistemäärä (120) täyttyy.

    Sisällön valinnaisuus
    Valitaan erillisten kriteerien mukaan