KIKS113 Tekijyyden käsite ja historia, kirjoittajan identiteetti (5 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee luovan tekijän ja kirjailijuuden (authorship) tradition ja suhteen teksteihin. Hän tuntee myös kirjoittajien identiteettiin liittyviä kysymyksiä, sekä kirjoittajien roolien yhteydet tekstilajeihin.

Suoritustavat

Luento, verkko-opetus,essee, tentti.

Sisältö

Modernin kirjailijuuden muodostuminen, tekijyys ja monitekijyys, sekä kirjoittajan identiteetti ja tekstilajien oppiminen.

Kirjallisuus

ISBN-numero Tekijä, julkaisuvuosi, teoksen nimi, julkaisija
951-9066-68-3 Barthes, Roland:Tekijän kuolema, tekstin syntymä (1993)
0-415-28163-6 Bennett, Andrew: The Author (2005)
0-415-13482-X Clark, Romy and Ivanič, Roz: The Politics of Writing (1997)
Foucault, Michel: Mikä tekijä on? Nuori Voima (2006)
951-746-797-4 Kurikka, Kaisa ja Pynttäri, Veli-Matti : Tekijyyden tekstit (2006)
9781847694393 Vandermeulen,Carl: Negotiating the personal in creative writing (2011)

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan kurssitoteutuman yhteydessä.