OPEA215 Vuorovaikutus ja yhteistyö 2 (5 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan
• opiskelija on syventänyt ymmärrystään itsestään vuorovaikuttajana ja osaa soveltaa erilaisiin kohtaamisiin liittyviä vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitoja
• opiskelija tiedostaa vuorovaikutuksen ja tunne-elämän yhteyksiä oppimiseen
• opiskelija tunnistaa ja käsittelee kouluyhteisön vuorovaikutussuhteiden etiikkaan kuuluvia ilmiöitä
• opiskelija osaa eritellä ja analysoida ryhmäprosesseja ja yksilön toimintaa ryhmän jäsenenä
• opiskelijalla on ymmärrystä moniammatillisesta yhteistyöstä kouluyhteisössä ja valmiuksia heterogeenisen ryhmän ohjaamiseen

Suoritustavat

Luennot ja pienryhmäopiskelu, oppimistehtävät

Sisältö

• Vuorovaikutuksen, tunteiden ja oppimisen yhteydet
• Ryhmäilmiöt ja ryhmän ohjaaminen
• Osallisuuden ja yhteisöllisyyden rakentuminen
• Pedagogisten vuorovaikutussuhteiden etiikka

Oppimateriaalit

Opetusohjelmassa ja kurssilla mainittu oppimateriaali.
Seuraava kirjallisuus soveltuvin osin:

Kirjallisuus

ISBN-numero Tekijä, julkaisuvuosi, teoksen nimi, julkaisija
Aalto, M. 2004. Ryyppäästä ryhmäksi. Ryttylä: My Generation.
Gordon, T. 2006. Toimiva koulu. Helsinki: LK-kirjat.
Greene, R.W. 2008. Koulun hukkaamat lapset. Opas käytösongelmaisten lasten auttamiseksi. Porvoo: Finn Lectura.
Peterson, J. M. & Hittie, M. 2003. Inclusive teaching. Creating effective schools for all learners. Boston: Allyn & Bacon.
Salovaara, R. & Honkonen, T. 2011. Rakenna hyvä luokkahenki. Jyväskylä: PS-Kustannus.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti.

Arvosanakohtaiset arviointiperusteet

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään/sovitaan kurssilla.