OPEA315 Kasvatus, yhteiskunta ja muutos 2 (4 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- ymmärtää kouluun vaikuttavia yhteiskunnallisia kehityssuuntia
- ymmärtää kouluyhteisön omaa toimintaansa määrittävänä kulttuurina
- osaa toimia aktiivisesti ja eettisesti muuttuvissa ja monimuotoisissa yhteisöissä

Suoritustavat

Luento, pienryhmäopiskelu ja opintotehtävät

Sisältö

Yhteiskunnallisia näkökulmia suhteessa opettajan työhön ja
kouluyhteisön toimintaan, koulun kehittäminen, kasvattajan etiikan yhteiskunnallinen ulottuvuus.

Oppimateriaalit

Oppimateriaalista sovitaan opintojaksolla.
Seuraava kirjallisuus soveltuvin osin:

Kirjallisuus

ISBN-numero Tekijä, julkaisuvuosi, teoksen nimi, julkaisija
ISBN: 951-768-128-3 Ahonen, S. 2003. Yhteinen koulu – tasa-arvoa vai tasapäi-syyttä? Tampere: Vastapaino.
ISBN: 9781412916868 Collinson, V. & Cook, T. F. 2007 Organizational learning. Improving learning, teaching, and leading in school systems. Thousand Oaks: SAGE.
ISBN: 9789518512496 Salminen, J. 2012. Koulun pirulliset dilemmat. Helsinki: Teos.
ISBN: 9789519140315. bell hooks 2007. Vapauttava kasvatus. Helsinki: Kansanvalistusseura.
ISBN: 9789524953948 Alhanen, Kai. 2016. Dialogi demokratiassa. Gaudeamus: Helsinki.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamsiin ja oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti.

Arvosanakohtaiset arviointiperusteet

Arviointikriteerit esitellään kurssilla.