OPEA515 Osaaminen ja asiantuntijuus: Ohjattu perusharjoittelu (5 op)

Arvosteluasteikko
Hyväksytty-hylätty
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa yksilöidä opetuksen tavoitteet ja sisällöt opetussuunnitelman ja oppiaineen luonteen pohjalta
- osaa suunnitella ja toteuttaa muutaman tunnin pituisia oppimisjaksoja ja hänellä on oppimisen ohjaamisen perustaidot
- osaa kehittää toimintaansa arviointitiedon ja palautekeskustelujen perusteella
- tietää oppimisen arvioinnin periaatteet ja osaa soveltaa tietojaan käytännön työssä
- osaa hyödyntää monipuolisesti eri oppimisympäristöjä
- harjaantuu oman toimintansa arviointiin ja tiedostaa vastuunsa kasvattajana

Suoritustavat

Pienryhmätyöskentely, oma opetus ja oppimistehtävät

Sisältö

Oppituntien suunnittelu, toteutus ja arviointi
Erilaisiin oppimisympäristöihin tutustuminen

Oppimateriaalit

Opetusohjelmassa mainittu oppimateriaali.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen pienryhmätyöskentelyyn, opetusharjoittelun suorittaminen hyväksytysti