Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan maisteriohjelma, suomen kielen opintosuunta

Tutkintonimike
Filosofian maisterin tutkinto (M.A.)
Tutkinto-ohjelma
Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan maisteriohjelma
Tutkinnon taso
Maisterin tutkinto
Yksikkö
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelman voimassaoloaika
01.08.2017-31.07.2020
Laajuus
120 opintopistettä
Kesto
2 vuotta
Pääasiallinen opetuskieli eli tutkintokieli
suomi

Kuvaus

Opetussuunnitelma on opettajille ja opiskelijoille tarkoitettu ohjeisto siitä, mitä ja miten opiskellaan. Opetussuunnitelmassa kuvataan oppiaineen opintojen kokonaisrakenne ja etenemisjärjestys, opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen osaamistavoitteet, opiskelutavat ja opintojaksojen arviointi. Tarkemmat tiedot kunkin lukuvuoden kontaktiopetuksesta löytyvät Korpin kurssi- ja opintotietojärjestelmästä.

Suomen kielen opinnot tarjoavat monipuolisen kuvan suomen kielestä ja kielen merkityksestä ihmisten elämässä ja yhteiskunnassa. Opinnoissa tutustutaan suomen kielen rakenteisiin, merkityksiin ja käyttötapoihin erilaisissa tilanteissa ja yhteisöissä, teksteihin, kirjoittamiseen, lukemiseen ja vuorovaikutukseen. Lisäksi opinnot tarjoavat näkemystä suomen kielen muutoksista, asemasta ja tulevaisuudesta monikulttuuristuvassa maailmassamme.

Opinnot kehittävät monipuolisesti erilaisia asiantuntijatehtävissä tarvittavia valmiuksia. Niissä perehdytään sellaiseen teoreettiseen tietoon ja suomen kielen tuntemukseen, jonka avulla opiskelijat pystyvät opettamaan suomea äidinkielenä ja toisena kielenä, toimimaan kielen ja viestinnän asiantuntijoina sekä tekemään tutkimustyötä. Keskeisiä opiskelun aikana kehittyviä taitoja ovat myös monet työelämässä tarvittavat käytännön taidot: kirjoittamisen, lukemisen ja vuorovaikutuksen taidot, tiimityöskentelyn ja projektien hallinnan taidot, tiedon hallinnan, soveltamisen ja uuden tiedon tuottamisen taidot sekä kyky analyyttiseen ja kriittiseen ajatteluun.

Opintojaksot järjestetään kontaktiopetuksena, itsenäisenä työskentelynä tai kirjatenttinä. Kontaktiopetuksen työtavat vaihtelevat: on luentoja, ryhmä- tai parityöskentelyä, verkko-opiskelua ja oppimistehtäviä. Itsenäinen opiskelu tarkoittaa annetun tehtävän suorittamista ilman kontaktiopetusta. Kirjatentit suoritetaan tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä, e-tenttinä tai etätenttinä. Arviointi perustuu osaamistavoitteisiin, joissa on kuvattu arvosanan 3 (hyvä) mukainen osaaminen. Joissakin tapauksissa opetus- ja suorituskieli voi olla muukin kuin suomi.

Osaamistavoitteet

FM-tutkinnon osaamistavoitteet


1. Yleiset tieteelliset valmiudet
Tuntee useita kielentutkimuksen suuntauksia ja on perehtynyt lähemmin valitsemaansa erityisalueeseen
Osaa suunnitella, toteuttaa ja raportoida laajahkon tieteellisen tutkimuksen
osaa asettaa tutkimuskysymyksiä ja valita niiden tarkasteluun soveltuvat lähestymistavat ja menetelmät
Tuntee keskeiset tutkimuseettiset periaatteet ja toimii niiden mukaisesti
Hallitsee oman tieteenalansa ja kielialueensa tieteellisen viestinnän keskeiset käytänteet
Omaa valmiudet tieteelliseen jatkotutkimukseen omalla alallaan

2. Yleiset työskentelytaidot
Hallitsee tiimityön ja projektityöskentelyn
On saavuttanut asiantuntijatehtävissä vaadittavat suulliset ja kirjalliset viestintätaidot
Hallitsee monipuolisesti tiedonhankinnan menetelmiä ja osaa arvioida tietoa kriittisesti
Seuraa oman alansa kehityssuuntia ja ajankohtaista keskustelua, tunnistaa ongelmia ja soveltaa asiantuntemustaan niiden ratkaisuun.
Omaa vankan kokemuksen monikielisessä ja -kulttuurisessa ympäristössä toimimisesta

3. Ammatilliset taidot
Suuntautumisvaihtoehdon mukaan
hallitsee opettajalta vaadittavat ammatilliset taidot tai
osaa toimia muissa kieliasiantuntijan tehtävissä
Osaa tuoda esiin kieliasiantuntijan näkökulmia moniammatillisessa yhteistyössä
Osaa analysoida kielen käyttöä, vaihtelua ja muutosta

4. Asenteelliset valmiudet

Arvostaa asiantuntijuuttaan ja osaamistaan
Pitää yllä ja kehittää kielitaitoaan ja kulttuurista asiantuntemustaan

5. Työllistymisosaaminen
Osaa jäsentää tutkintonsa työelämätaitoja monipuolisesti kartuttavana mielekkäänä kokonaisuutena
Tuntee oman alansa työtehtäviä ja niissä vaadittavaa osaamista
Osaa jäsentää, kuvata ja dokumentoida oman osaamisensa suhteessa työllistymistavoitteisiinsa
Tuntee laajalti oman alansa työllistymismahdollisuuksia ja omaa hyvät työnhakutaidot


Opinnot antavat teoreettiset ja käytännön valmiudet tarkastella äidinkielen ja toisen kielen oppimista ja opettamista. Samalla ne antavat kelpoisuuden äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan (ml. suomi toisena kielenä ja kirjallisuus) työhön.

Opiskelija
- näkee kielenoppimisen ja opettamisen sosiaalisena ja kulttuurisena toimintana
- osaa hakea ja soveltaa tietoa kielen oppimiseen ja opettamiseen vaikuttavista seikoista
- osaa analysoida kieltä oppimisen ja opettamisen kohteena
- omaa omassa kieliaineessaan monipuolisen kielitaidon ja hallitsee vuorovaikutuskäytänteet
- osaa hakea ja kriittisesti arvioida tietoa sekä soveltaa oppimaansa erilaisissa opetus-, koulutus- tai suunnittelutehtävissä
- hallitsee yhdessä työskentelyn taidot ja osaa kehittää omaa osaamistaan.

Suomen kielen syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija
- tuntee suomen kielen tutkimuksen keskeiset sisällöt ja on syventynyt tarkemmin vähintään yhteen tutkimuksen erityisalaan
- osaa analysoida suomen kieltä systemaattisesti ja soveltaa teoreettista tietoa aineistojen analyysiin
- hallitsee itsenäisen tutkimustyön periaatteet ja osaa suunnitella ja kirjoittaa laajahkon tutkielman
- osaa arvioida kriittisesti käyttämiään lähteitä ja aiempaa tutkimusta
- osaa soveltaa oppimaansa käytännön työtehtäviin ja pystyy toimimaan erilaisissa suomen kielen asiantuntijatehtävissä suuntautumisvaihtoehtonsa pohjalta
- osaa ja ymmärtää tarpeen ylläpitää suomen kielen asiantuntijuuttaan ja hallitsee tieteenalan keskeiset tiedonhaun periaatteet
- ymmärtää suomen kielen erityismerkityksen osana monikielistä suomalaista yhteiskuntaa.


Tutkintorakenne