Historian maisteriohjelma, Suomen historian opintosuunta

Tutkintonimike
Filosofian maisterin tutkinto (M.A.)
Tutkinto-ohjelma
Historian maisteriohjelma
Tutkinnon taso
Maisterin tutkinto
Yksikkö
Historian ja etnologian laitos
Opetussuunnitelman voimassaoloaika
01.08.2017-31.07.2020
Laajuus
120 opintopistettä
Kesto
2 vuotta
Pääasiallinen opetuskieli eli tutkintokieli
suomi

Kuvaus

Jyväskylän yliopistossa historian tutkimusta opetusta ja opiskelua profiloivat yhteiskunnallisten muutosten analysointi ja ymmärtäminen. Historian opiskelu antaa välineet tulkita ajassa tapahtuneita kulttuurisia, poliittisia, institutionaalisia, mentaalisia, aatteellisia ja taloudellisia muutoksia sekä pohtia niiden merkityksiä niin yksilöille, yhteisöille kuin yhteiskunnillekin. Opintojen tavoitteena on ymmärtää miksi sekä miten yhteisöt ja yhteiskunta ovat muodostuneet osana historiallisia, usein pitkäkestoisia ajallisia prosesseja. Näin historia auttaa ymmärtämään sitä, kuinka mennyt vaikuttaa nykyisyydessä ja kuinka nykyisillä valinnoillamme voi olla pitkäkestoisia seurauksia.

Historian opiskelu antaa valmiudet tehokkaaseen tiedon löytämiseen, sen lähdekriittiseen analysoimiseen ja siihen pohjautuvan uuden tiedon tuottamiseen. Historian alalta valmistutaan esimerkiksi tutkijaksi, opettajaksi, arkistoalalle, kouluttajaksi, tiedottajaksi, toimittajaksi ja hallintotehtäviin.

Maisterintutkinnon historian opinnot koostuvat maisterintutkielmasta ja muista syventävistä opinnoista. Kaikille yhteisissä opintojaksoissa perehdytään tutkimusmenetelmiin, historiankirjoituksen historiaan sekä historianfilosofiaan ja suoritetaan maisteriseminaari. Nämä opinnot luovat valmiudet itsenäisen tutkimuksen, maisterintutkielman, kirjoittamiseen. Valinnaiset opintojaksot puolestaan antavat mahdollisuuden keskittyä itseä kiinnostaviin teemoihin. Lisäksi tutkintoon kuuluu vapaasti valittavia opintoja, joihin voi sisällyttää vapaaehtoisen työharjoittelun.

Osaamistavoitteet

FM-tutkinnon suorittanut

-Hallitsee oman tieteenalansa keskeiset sisällöt ja menetelmät ja on syventänyt asiantuntemustaan yhdellä tai useammalla erityisalueella
-Osaa tuottaa uutta tietoa ja toimia oman alansa kehittäjänä
-Osaa käyttää eettistä harkintaa asiantuntijatehtävissä
-Hallitsee monipuolisesti asiantuntijatehtävissä tarvittavat projektityön ja viestinnän taidot
-Arvostaa ja osaa kehittää yhteistyötä monikielisissä ja -kulttuurisissa ympäristöissä
-Tunnistaa oman osaamisensa vahvuudet ja on omaksunut elinikäisen oppimisen ajatuksen
-Osaa jäsentää omaa osaamistaan suhteessa työllistymistavoitteisiinsa ja omaa valmiudet tieteelliseen jatkotutkintoon omalla alallaan


Tutkintorakenne

    Vapaasti valittavat opinnot (40 op)

    Suoritetaan vapaasti valittavia opintoja siten, että tutkinnon opintopistemäärä täyttyy.

    Sisällön valinnaisuus
    Valitaan 40 opintopistettä
  • HISY900 Työharjoittelu (15 op)