EKIY012 Opinto- ja urasuunnittelu (1 op)

Arvosteluasteikko
Hyväksytty-hylätty
Opetuskieli/-kielet
suomi , englanti

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 
- osaa etsiä opintoihinsa liittyvää tietoa ja opiskella löytämänsä tiedon varassa tarkoituksenmukaisesti ja päämäärätietoisesti 
- osaa asettaa lyhyen ja pidemmän tähtäimen tavoitteita 
- osaa suunnitella ja valita opintojaan työelämän tarpeita huomioiden 
- osaa arvioida valintojaan, osaamistaan ja kehittymistarpeitaan 
- osaa laatia itselleen henkilökohtaisen opintosuunnitelman (ehops) 
- tuntee kansainvälistymisen mahdollisuuksia ja on laatinut itselleen kansainvälistymissuunnitelman.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, ryhmätyöskentely ja itsenäinen työskentely.

Sisältö

Opiskelija tutustuu akateemisiin opiskelukäytänteisiin, suunnittelee opintojaan ja pohtii asiantuntijuutensa rakentumista ryhmäohjauksessa.

Lisätiedot

Kohderyhmä: Tutkinto-opiskelijat, joiden opintosuunta on englannin kieli.
Ajoitus: 1. opiskeluvuosi

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen (vähintään 80 %) ja e-hopsin laatiminen hyväksytysti.