Kielten aineenopettajan kandidaattiohjelma, englannin kielen opintosuunta

Tutkintonimike
Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto
Tutkinto-ohjelma
Kielten aineenopettajan kandidaattiohjelma
Tutkinnon taso
Kandidaatin tutkinto
Yksikkö
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelman voimassaoloaika
01.08.2017-31.07.2020
Laajuus
180 opintopistettä
Kesto
3 vuotta
Pääasiallinen opetuskieli eli tutkintokieli
suomi

Kuvaus

Kandidaattiohjelmassa opiskellaan asiantuntijaksi kasvamisen valmiuksia kielen oppimisen ja opettamisen alalla.

Osaamistavoitteet

1. Yleiset tieteelliset valmiudet
- Lähestyy tietoa kriittisesti ja tutkimusperustaisesti.
- Tuntee tieteenalansa keskeiset käsitteet, tutkimusmenetelmät ja periaatteet
- Tuntee kielentutkimuksen suuntauksia
- Osaa suunnitella, toteuttaa ja raportoida pienimuotoisen tieteellisen tutkimuksen
- Osaa ohjatusti asettaa tutkimuskysymyksiä ja valita niiden tarkasteluun soveltuvat lähestymistavat ja menetelmät
- On tietoinen tutkimuksen eettisistä periaatteista
- Tuntee tieteellisen viestinnän keskeiset käytänteet

2. Ammatilliset taidot
- Ymmärtää kieliasiantuntijan roolin moniammatillisessa yhteistyössä
- Osaa analysoida kielen käyttöä, vaihtelua ja muutosta
- Osaa kehittää asiantuntijuuttaan

3. Yleiset työskentelytaidot
- Hallitsee keskeiset tieteellisen tiedonhankinnan menetelmät
- Osaa arvioida tietoa kriittisesti
- Hallitsee keskeiset työelämässä tarvittavat viestintä- ja vuorovaikutustaidot
- Hallitsee keskeiset työelämässä tarvittavat tieto- ja viestintätekniikan taidot
- Osaa toimia rakentavasti ryhmän jäsenenä ja on tutustunut projektityöskentelyyn
- Osaa toimia monikielisessä ja -kulttuurisessa ympäristössä

4. Asenteelliset valmiudet:
- Ymmärtää teoreettisen ja kulttuurisen tiedon merkityksen opettajan työssä ja muissa kieliasiantuntijan tehtävissä
- Arvostaa omaa alaansa ja osaamistaan
- Ymmärtää elinikäisen oppimisen tarpeen asiantuntijuuden kehittymisessä

5. Työllistymisosaaminen
- Osaa suunnitella opintojaan ja jäsentää oppimistaan suhteessa työllistymistavoitteisiinsa
- Osaa jäsentää tutkintonsa työelämätaitoja monipuolisesti kartuttavana mielekkäänä kokonaisuutena
- Osaa havainnoida oman osaamisensa kehittymistä, osaa dokumentoida ja kuvata sitä jäsennellysti
- Tunnistaa oman osaamisensa vahvuudet ja kehittämiskohteet
- Tietää oman alansa työllistymismahdollisuuksista ja tuntee keinoja kartuttaa työelämätuntemustaan ja työnhakuosaamistaan

Opintosuunnan erityistiedot ja -taidot kuvataan opintosuunnan perus- ja aineopintojen osaamistavoitteissa.


Tutkintorakenne

    Vapaasti valittavat opinnot (60 - 66 op)

    Vapaasti valittavat opinnot voivat olla esim. toisen opetettavan aineen opintoja, erityispedagogiikkaa tai pedagogisia aineopintoja.

    Sisällön valinnaisuus
    Valitaan 60-66 opintopistettä