XSA0103 Saksan kielen suullinen taito (3 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
saksa , suomi

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan kurssin opiskelijan tulisi...

- osata ilmaista itseään saksan kielellä sekä pystyä pitämään lyhyehköjä suullisia esityksiä valitsemistaan aiheista;
- osata kertoa luontevasti sekä itsestään että opiskelemastaan alasta;
- osata käyttää saksan kieltä spontaanisti.
Lähtötaso A2 -> tavoitetaso B1/B2

Suoritustavat

Pari- ja pienryhmätyöskentelyä, lyhyitä suullisia esityksiä (esim. oman aineen esittely).

Sisältö

Kurssilla käydään läpi erilaisia aiheita opiskelijoiden toivomusten mukaan. Luetaan erilaisia tekstejä, kuunnellaan saksalaista musiikkia, katsellaan yksi elokuva. Painopiste on kuitenkin eri aiheista ja kokemuksista puhuminen, jonka yhteydessä tarkastetaan myös lausumista.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen ryhmätöihin ja kommunikatiivisiin tilanteisiin, itsenäinen työskentely, suullisen esityksen pitäminen.

Esitietovaatimukset

Lähtötaso A2 -> tavoitetaso B1/B2