Kirjallisuuden kandidaattiohjelma

Tutkintonimike
Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto
Tutkinto-ohjelma
Kirjallisuuden kandidaattiohjelma
Tutkinnon taso
Kandidaatin tutkinto
Yksikkö
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelman voimassaoloaika
01.08.2017-31.07.2020
Laajuus
180 opintopistettä
Kesto
3 vuotta
Pääasiallinen opetuskieli eli tutkintokieli
suomi

Kuvaus

Jyväskylän yliopiston kirjallisuus-oppiaineessa tarkastellaan tekstien merkityksiä sekä niiden tapoja vaikuttaa lukijaan ja ympäröivään yhteisöön. Tutkimuksessa keskitytään erityisesti nykykirjallisuuteen – sekä kotimaiseen että yleiseen (eli ulkomaiseen) kirjallisuuteen. Nykykirjallisuuden tutkimus korostuu myös opinnoissa, mutta samalla tutustutaan klassikoihin ja kirjallisuuden lähialueisiin kuten eri medioihin ja visuaaliseen kulttuuriin. Jyväskylässä kirjallisuutta tutkitaan suhteessa muihin taiteisiin, kulttuuriin, mediaan ja yhteiskuntaan. Tutkimusaiheina painottuvat esimerkiksi kirjallisuuden kokeellisuus tai eroja, erilaisuutta ja valtaa koskevat poliittiset kysymykset kirjallisuudessa.

Kirjallisuuden opintojen aikana perehdytään kirjallisuuden lajeihin, tyylikausiin ja historiaan sekä kirjallisuuden ja yhteiskunnan välisiin yhteyksiin. Opintoihin sisältyy kirjallisuuden ja tekstien analysointia. Lisäksi tutustutaan kirjallisuudentutkimuksen suuntauksiin ja perehdytään kirjallisuustieteen teorioihin ja menetelmiin.

Kirjoittaminen on kirjallisuuden syventävien opintojen suuntautumisvaihtoehto, joka voidaan valita opintojen maisterivaiheessa. Kirjoittamisen opinnoissa kohtaavat luova kirjoittaminen, kirjoittamisen pedagogia ja tutkimus. Opinnoissa painottuvat kirjoittamalla luotu suhde kirjallisuuteen sekä erikoistuminen johonkin kirjoittamisen aihepiiriin. Opintojen pääaine on kirjallisuus myös kirjoittamisen suuntautumisvaihtoehdossa.

Kirjallisuuden opintoja voidaan suorittaa luentoina ja seminaareina (kontaktiopetus), kirjatentteinä, esseinä ja lukupiireinä tai verkko-opintoina. Kontaktiopetus vaatii usein läsnäoloa kursseilla, sillä siihen sisältyy yleensä ryhmätöitä ja -keskusteluja, erilaisia tehtäviä, harjoituksia tai esitelmiä.

Tutkintoon voi sisällyttää vapaaehtoisen työharjoittelun, joka tarkoittaa yleensä 3 kuukauden (15 op) työssäoppimisjaksoa opintoihin ja opiskeltavaan alaan liittyvissä työtehtävissä. Opiskelijoita rohkaistaan lähtemään kansainväliseen opiskelijavaihtoon ja osallistumaan monipuolisesti kansainväliseen toimintaan kotiyliopistokaupungissaan.

Kirjallisuudesta valmistunut voi työllistyä esimerkiksi kirjallisuudentutkijaksi, kustannusalalle, kirjastoalalle, media-, mainonta- ja markkinointialalle, opetus-, sivistys- ja kulttuuritoimen tehtäviin tai kirjoittamisen ammattilaiseksi.

Osaamistavoitteet

HuK-tutkinnon suorittanut

Hallitsee oman alansa keskeisen tiedollisen ja taidollisen sisällön
Hallitsee tiedonhankinnan menetelmiä ja osaa arvioida tietoa kriittisesti
Arvostaa tieteellistä tietoa ja osaa soveltaa sitä oman alansa työtehtävissä sekä tiedostaa toimintaansa liittyvän eettisen vastuun
Hallitsee keskeiset työelämässä tarvittavat yhteistyön sekä tieto- ja viestintätekniikan taidot
Osaa toimia monikielisissä ja -kulttuurisissa työryhmissä ja -yhteisöissä
Tunnistaa oman osaamisensa vahvuudet ja on valmis kehittämään tiedollisia ja taidollisia valmiuksiaan
Tuntee oman alansa työllistymismahdollisuuksia ja omaa valmiudet maisteriopintojen suorittamiseen.


Tutkintorakenne

  Kirjallisuuden perusopinnot (25 op)

  Kriteerit
  Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat valitsevat jakson KIRP122 Kirjallisuuden analyysi, muut opiskelijat jakson KIRP123 Kirjallisuuden analyysi sivuaineopiskelijoille. Kirjallisuuden tuntemuksesta valitaan joko kotimaisen kirjallisuuden tuntemus tai yleisen kirjallisuuden tuntemus.
  Sisällön valinnaisuuden lisätiedot
  Kirjallisuuden tuntemuksesta valitaan joko KIRP313 Kotimaisen kirjallisuuden tuntemus tai KIRP323 Yleisen kirjallisuuden tuntemus.
  Arvosteluasteikko
  • 0-5
  Osaamistavoitteet
  Suoritettuaan perusopinnot opiskelija

  hahmottaa taiteen ja kulttuurin historiallisia yhteyksiä
  tuntee taiteen ja estetiikan teoreettis-filosofisia suuntauksia
  osaa kuvata kirjallisuustieteen moninaisuutta ja tuntee keskeisten kirjallisuudentutkimuksen suuntausten pääpiirteet sekä niiden käsitteistöä
  on kehittänyt kriittistä lukutaitoaan
  pystyy kirjoittamaan itsenäisesti perustellun teosanalyysin sekä soveltamaan keskeisiä tekstianalyysin käsitteitä
  on oppinut yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja muun muassa lukupiireissä ja muissa opintojen sisältöihin liittyvissä keskusteluissa
  on saanut valmiuksia antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta
  hahmottaa kirjallisuuden tyylikaudet, osaa nimetä niiden keskeiset edustajat ja tuntee kirjallisuuden lajien historiaa
  pystyy soveltamaan oppimiaan taitoja keskeisten klassikoiden tulkinnassa ja osaa sijoittaa teoksia kirjallisuushistorialliseen kontekstiin.
  Sisältö
  Kirjallisuustieteen keskeiset teoriat ja käsitteet sekä erilaiset kirjallisuuskäsitykset. Kaunokirjallisuuden analyysin ja tulkinnan perusteet sekä eri kirjallisuudenlajien ominaispiirteet. Suomen ja muun Euroopan kirjallisuushistoria. Kotimaisen tai yleisen kirjallisuuden klassikkoteokset ja niiden kontekstit.
 • KIRP110 Kirjallisuustieteen perusteet (5 op)
 • TAIP1105 Länsimaisen kulttuurin teemat ja kuvasto (5 op)
 • KIRP130 Kirjallisuushistoria (5 op)
 • KIRP122 Kirjallisuuden analyysi (5 op)