KIRA1201 Lajiteoria (5 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa pohtia kriittisesti lajiin liittyviä teoreettisia kysymyksiä ja ymmärtää genren merkityksen taiteissa, mediassa ja kulttuurissa.

Suoritustavat

Kontaktiopetus tai kirjatentti.

Avoin yliopisto: kontaktiopetus, verkkotyöskentely, oppimistehtävä, tentti tai näiden yhdistelmä (suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa).

Sisältö

Kirjallisuuden lajiteorian perusteet ja genren roolit kulttuurisessa merkityksenmuodostuksessa.

Kirjallisuus

ISBN-numero Tekijä, julkaisuvuosi, teoksen nimi, julkaisija
0-415-28063-X Frow: Genre (2006)
1841509302 Dowd & Stevenson (toim.): Genre Matters: Essays in Theory and Criticism (2006)

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan kurssitoteutuman yhteydessä.

Avoin yliopisto: Aktiivinen osallistuminen. Oppimistehtävä tai tenttisuoritus.