TAIA1101 Estetiikka ja taiteenteoria (5 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• tuntee länsimaisen estetiikan kehityksen pääpiirteet,
• ymmärtää taiteen ja sen teorian vuorovaikutteisen suhteen sekä
• tunnistaa ja pystyy erittelemään esteettisistä ja taiteen arvoista esitettyjä argumentteja.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, lukupiiri tai itsenäinen työskentely (esim. tentti tai essee).

Avoin yliopisto: kontaktiopetus, verkkotyöskentely, oppimistehtävä, tentti tai näiden yhdistelmä (suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa).

Sisältö

Länsimaisen estetiikan ja taiteenteorian pääpiirteet antiikista nykyaikaan. Pääpaino on 1700-luvun lopun valistuksesta ja romantiikasta kehittyneen modernin estetiikan ja taiteen perinteessä, jonka vaikutukset ulottuvat postmoderniin ja nykytaiteeseen. Opintojaksolla perehdytään tähän historiaan kokoavasti ja luetaan alkuperäistekstejä.

Kirjallisuus

ISBN-numero Tekijä, julkaisuvuosi, teoksen nimi, julkaisija
0-7486-1191-6 Bredin & Santoro-Brienza: Philosophies of Art and Beauty: introducing aesthetics
9789524958905 Reiners, Seppä, Vuorinen, (toim.): Estetiikan klassikot Platonista Tolstoihin (valikoiden, sovitaan opettajan/tentaattorin kanssa)
978-952-495-390-0 Reiners, Seppä, Vuorinen, (toim.), Simmel: Estetiikan klassikot. II, Modernista postmoderniin (valikoiden, sovitaan opettajan/tentaattorin kanssa)

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan kurssitoteutuman yhteydessä.

Avoin yliopisto: Aktiivinen osallistuminen. Oppimistehtävä tai tenttisuoritus.