TAIP1105 Länsimaisen kulttuurin teemat ja kuvasto (5 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• tuntee perustiedot keskeisimmistä kulttuuri-ilmiöistä länsimaissa
• tunnistaa länsimaisen kulttuurin yhteyksiä muihin kulttuureihin
• pystyy jäsentämään vuorovaikutussuhteita eri taiteenlajien välillä
• ymmärtää ja tunnistaa keskeisen kuvaston ja teemojen sisällön.

Suoritustavat

Kontaktiopetus tai itsenäinen työskentely (esim. tentti tai essee).

Avoin yliopisto: kontaktiopetus, verkkotyöskentely, oppimistehtävä, tentti tai näiden yhdistelmä (suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa).

Sisältö

Tutustutaan länsimaisen kulttuurin keskeisiin klassisiin teksteihin sekä kuvataiteelle ja kirjallisuudelle yhteisiin teemoihin, joiden vaikutus on ulottunut myös populaarikulttuuriin.

Oppimateriaalit

Kirjavalikosta valinnaisesti joko Mitä jokaisen tulee tietää antiikista: Kreikka & Rooma tai Kulttuuri antiikin maailmassa. Kaikki lukevat lisäksi Raamattua ja Kalevalaa käsittelevät kirjat (valikoiden, sovitaan opettajan/tentaattorin kanssa).

Kirjallisuus

ISBN-numero Tekijä, julkaisuvuosi, teoksen nimi, julkaisija
978-952-304-106-6 Korpua, Jyrki (2016). Alussa oli sana: Raamattu ja kirjallisuus. Helsinki: Avain (valikoiden, sovitaan opettajan/tentaattorin kanssa).
978-951-692-999-9 Kivistö, Sari, H. K. Riikonen, and Mika Kajava (2013). Mitä jokaisen tulee tietää antiikista: Kreikka & Rooma. Helsinki: Avain.
978-951-851-157-4 Kajava, Mika, Sari Kivistö, H. K. Riikonen, Erja Salmenkivi, and Raija Sarasti-Wilenius (2009). Kulttuuri antiikin maailmassa. Helsinki: Teos.
978-952-222-007-3 Piela, Ulla & Seppo Knuuttila & Pekka Laaksonen (2008). Kalevalan kulttuurihistoria. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (valikoiden, sovitaan opettajan/tentaattorin kanssa).

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan kurssitoteutuman yhteydessä.

Avoin yliopisto: Aktiivinen osallistuminen. Oppimistehtävä tai tenttisuoritus.