MUTA1101 Soveltava taide (5 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää taiteen ja hyvinvoinnin välisiä kytköksiä ja kykenee kuvaamaan erityyppisiä soveltavan taiteen käytäntöjä. Hän tunnistaa hyviä käytänteitä ja kehittämisprosesseja taiteen ja hyvinvoinnin alalla ja tuntee niitä käsittelevää tutkimusta. Hän tuntee käsitteet osallistava taide, soveltava taide ja taidelähtöinen menetelmä.

Suoritustavat

luento, seminaari, lukupiiri, essee. Tarkka suoritustapa ilmoitetaan vuosittain opetusohjelmassa.

Sisältö

Soveltavan taiteen eri muodot ja taiteen ja hyvinvoinnin välisten yhteyksien tutkimuksen tunteminen. Työelämäorientaatio: hyvinvointia edistävän taidetoiminnan käytänteiden ja toimijoiden tuntemus.

Lisätiedot

Ajoitus: toinen tai kolmas opintovuosi.

Kirjallisuus

ISBN-numero Tekijä, julkaisuvuosi, teoksen nimi, julkaisija
978-952-485-516-7 Brandenburg Cecilia von: Kulttuurin ja hyvinvoinnin välisistä yhteyksistä. Näköaloja taiteen soveltavaan käyttöön. Verkkojulkaisu http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2008/liitteet/opm12.pdf
978-952-456-250-8 Hautio Minna (toim.): Tavoittaako taide. Kokemuksia kunta- ja aluetaiteilija- sekä lähiöhankkeista. Verkkojulkaisu https://www.humak.fi/wp-content/uploads/2017/01/tavoittaako-taide-minna-hautio-verkkojulkaisu.pdf
978-952-67682-3-6 8 Haveri Minna: Hyviä kysymyksiä – eettinen erityistaidetoiminta. Verkkojulkaisu http://www.kulttuuriakaikille.fi/doc/tietopaketit_ja_oppaat/KETTUKIN_eettinenopas_hyvia_kysymyksia.pdf
978-952-245-911-4 Känkänen Päivi: Taidelähtöiset menetelmät lastensuojelussa. Verkkojulkaisu https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/104494/URN_ISBN_978-952-245-911-4.pdf?sequence=1
Liikanen Hanna-Liisa: Taidetta ja työn iloa! Verkkojulkaisu https://skr.fi/sites/default/files/tiedostot/Kulta-hanke_raportti_valmis.pdf
978-951-53-3623-1 Purokuru Huntus: Taiteen menetelmät kehittämisessä ja tutkimuksessa. Verkkojulkaisu https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/julkaisut/Documents/tuvj_4+2016.pdf
978-952-484-680-6 Rantala & Jansson (toim.): Taiteesta toiseen. Taidelähtöisten menetelmien vaikutuksia. Verkkojulkaisu http://blogs.helsinki.fi/taika-hanke/files/2009/02/Taiteesta_toiseen.pdf
978-951-827-114-0 Taide käy työssä. Taidelähtöisiä menetelmiä työyhteisöissä. Verkkojulkaisu http://blogs.helsinki.fi/taika-hanke/files/2009/02/Taide_kay_tyossa.pdf
978-952-7175-13-2 Vilmilä Fanny: Elämäntaitojen äärellä. Taidetyöpaja nuorten elämäntaitojen vahvistajana. Verkkojulkaisu http://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/julkaisuja/elamantaitojen_aarella.pdf
978-952-5573-32-9 Virolainen Jutta: Kulttuuriosallistumisen muuttuvat merkitykset. Katsaus taiteeseen ja kulttuuriin osallistumiseen, osallisuuteen ja osallistumattomuuteen. Verkkojulkaisu http://www.cupore.fi/images/tiedostot/kulttuuriosallistumisenmuuttuvatmerkitykset_000.pdf
978-951-44-9004-3 Voimaa taiteesta. Malleja taiteen soveltamiseen hyvinvointialalla. Verkkojulkaisu http://www.voimaataiteesta.fi/uploads/pdf/Voimaa_taiteesta.pdf
978-951-44-9004-3 Karrie, Marshall: Puppetry in dementia care. Connecting through creativity and joy. Verkkojulkaisu http://www.voimaataiteesta.fi/uploads/pdf/Voimaa_taiteesta.pdf

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen (vähintään 80%) ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.

Arvosanakohtaiset arviointiperusteet

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit ilmoitetaan kurssin alussa ja itsenäisen suoritustavan ohjeissa.