MUTY1001 Opinto- ja urasuunnittelu (2 op)

Arvosteluasteikko
Hyväksytty-hylätty
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- kuvata yliopiston hallintorakenteen ja tutkintojen rakenteen sekä opintoihin liittyvät keskeiset käsitteet
- hahmottaa opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet yliopiston tutkintosäännön ja musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen opiskeluohjeiden mukaisesti
- ottaa vastuun opintoihinsa liittyvän tiedon hankinnasta
- hahmottaa sivuainevalintojen merkityksen työllistymiselle ja urapolulle
- kuvata osaamistaan ja sen kehittymistä portfoliotyöskentelyn avulla
- asettaa tavoitteita opinnoilleen
- suunnitella ja aikatauluttaa opintojaan ja tehdä henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (eHOPS)
- kuvata opiskeluun liittyviä kansainvälistymisen mahdollisuuksia.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, ohjauskeskustelut ja ohjattu itsenäinen työskentely.

Sisältö

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (eHOPS), suunnitelma kansainvälistymisestä, tutustuminen vaihto-opiskelukohteisiin ja oman opintopolun kannalta kiinnostaviin valmistuneiden alumnitarinoihin. Portfolion laatiminen.

Lisätiedot

Ajoitus: Ensimmäinen opintovuosi.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan kurssitoteutuman yhteydessä.