MUTY1004 Harjoittelu (5-15 op)

Arvosteluasteikko
Hyväksytty-hylätty
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Harjoittelujakson aikana opiskelija on työtehtävissä, jotka liittyvät hänen opintoihinsa ja lisäävät hänen tietojaan ja asiantuntemustaan opiskeltavasta alasta. Harjoittelu sijoitetaan tutkinnossa muihin opintoihin.

Suoritustavat

Harjoittelujakso ja siitä kirjoitettava raportti. Harjoittelujakso kestää yleensä kolme kuukautta (15 op). Myös yhden (5 op) ja kahden kuukauden (10 op) jaksot ovat mahdollisia.

Kaikista opintoihin liittyvistä harjoittelujaksoista allekirjoitetaan sopimus opiskelijan, työnantajan ja oppiaineen kesken.

Sisältö

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
osaa kuvata työtehtäviään ja työyhteisön toimintaa,
osaa arvioida omia työelämävalmiuksiaan ja kehittymistään työtehtävissä,
tunnistaa oman asiantuntijuutensa keskeiset osat,
tunnistaa kehittämistä vaativat tietojensa ja taitojensa alueet,
pystyy mahdollisuuksien mukaan soveltamaan käytännön työtehtävissä pää- ja sivuaineissaan omaksumiaan tietoja ja taitoja.

Arviointiperusteet

Harjoittelujakson hyväksytty suorittaminen sekä raportin kirjoittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin.