MUTY1005 Työssäoppiminen (1-5 op)

Arvosteluasteikko
Hyväksytty-hylätty
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Työssäoppiminen. Työssäoppisjakson aikana opiskelija on lyhytaikaisissa työtehtävissä, jotka liittyvät hänen opintoihinsa ja lisäävät hänen tietojaan ja asiantuntemustaan opiskeltavasta alasta. Työssäoppiminen sijoitetaan tutkinnossa muihin opintoihin.

Suoritustavat

Lyhyt työssäoppimisjakso ja siitä kirjoitettava raportti.

Työssäoppimisjaksoista ei yleensä tehdä erillistä sopimusta.

Sisältö

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
pystyy mahdollisuuksien mukaan soveltamaan käytännön työtehtävissä pää- ja sivuaineissaan omaksumiaan tietoja ja taitoja.

Arviointiperusteet

Harjoittelujakson hyväksytty suorittaminen sekä raportin kirjoittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin.