XRAX1001 Ranskan tekstitaidot (2-3 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
ranska , suomi

Osaamistavoitteet

Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (Eurooppalainen viitekehys B1).

Kurssin suoritettuaan opiskelijan tulisi:
• pystyä hakemaan itsenäisesti tietoa ranskankielisistä lähteistä ja raportoimaan aiheesta muille
• pystyä poimimaan tekstistä sen pääsisältö
• tiedostaa erityyppisten tekstien rakenteita ja ominaispiirteitä sekä vaikuttamiskeinoja
• kyetä tuottamaan rakenteeltaan selkeää kieltä
• pystyä tietoisesti kehittämään omaa kirjallista viestintäänsä ranskaksi

Suoritustavat

Kurssi sisältää erilaisiin teksteihin ja audiovisuaalisiin materiaaleihin pohjaavia tehtäviä, joilla kehitetään tavoitteissa esiteltyjä taitoja.

Sisältö

Kurssilla harjoitellaan luku- ja kirjoittamisstrategioita, tärkeimmän asiasisällön löytämistä tekstistä sekä selkeän tekstin tuottamista ja argumentointitaitoa. Kurssilla käydään läpi muutamien tekstityyppien tyylikeinoja ja pohditaan tekstin ja sen taustalla olevan kulttuurin yhteyttä.

Lisätiedot

• Vapaavalintainen akateemisen tason kurssi kaikille opiskelijoille.
• Kauppatieteiden opiskelijoille, joilla ranska on valittu pakolliseksi 2. vieraaksi kieleksi, tämä on vaihtoehtoinen Ranskankielinen vuorovaikutus –kurssin kanssa ja täydentää pakolliset 5 opintopistettä 2. vieraan kielen viestintä- ja kieliopintoja.
• Osa Etudes françaises -opintokokonaisuutta.

TEEMA: Ranskankielinen työelämä, yhteiskunta ja yliopisto-opinnot

Oppimateriaalit

Opettajan laatima

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen, sekä kirjallisen ymmärtämisen ja tuottamisen arvioidut oppimistilanteet. Itse- ja vertaisarviointi

Esitietovaatimukset

Valmennuskurssin suorittaminen.