XVEX1001 Venäjän tekstitaidot (2-3 op)

Arvosteluasteikko
Hyväksytty-hylätty
Opetuskieli/-kielet
suomi , venäjä

Osaamistavoitteet

Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (Eurooppalainen viitekehys B1).

Kurssin suoritettuaan opiskelijan tulisi:
· pystyä hakemaan itsenäisesti tietoa venäjänkielisistä lähteistä ja raportoimaan aiheesta muille
· pystyä poimimaan tekstistä sen pääsisältö
· tiedostaa erityyppisten tekstien rakenteita ja ominaispiirteitä sekä vaikuttamiskeinoja
· kyetä tuottamaan rakenteeltaan selkeää kieltä
· pystyä tietoisesti kehittämään omaa kirjallista viestintäänsä venäjäksi

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen, sekä kirjallisen ymmärtämisen ja tuottamisen arvioidut oppimistilanteet. Itse- ja vertaisarviointi.

Sisältö

Kurssilla harjoitellaan luku- ja kirjoittamisstrategioita, tärkeimmän asiasisällön löytämistä tekstistä sekä selkeän tekstin tuottamista ja argumentointitaitoa. Kurssilla käydään läpi muutamien tekstityyppien tyylikeinoja ja pohditaan tekstin ja sen taustalla olevan kulttuurin yhteyttä.

Kurssi sisältää erilaisiin teksteihin ja audiovisuaalisiin materiaaleihin pohjaavia tehtäviä, joilla kehitetään tavoitteissa esiteltyjä taitoja.

Lisätiedot

· Vapaavalintainen akateemisen tason kurssi kaikille opiskelijoille.
· Kauppatieteiden opiskelijoille, joilla venäjä on valittu pakolliseksi 2. vieraaksi kieleksi, tämä on vaihtoehtoinen Suullinen vuorovaikutus venäjäksi –kurssin kanssa ja täydentää pakolliset 5 opintopistettä 2. vieraan kielen viestintä- ja kieliopintoja.

Teema: Venäjänkielinen työelämä, yhteiskunta ja yliopisto-opinnot

Oppimateriaalit

Opettajan laatima

Esitietovaatimukset

Valmennuskurssin suorittaminen