HYVY001 Akateeminen opiskelukyky - muutakin kuin pisteitä (2 op)

Arvosteluasteikko
Hyväksytty-hylätty
Opetuskieli/-kielet
suomi
Vastuuhenkilö(t)
Hanna Laitinen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan
- opiskelijalla on perusvalmiudet hyvinvoinnista ja opiskelukyvystä huolehtimiseen
- opiskelija oppii tunnistamaan ja ymmärtämään haasteellisia tilanteita ennalta sekä ratkaisemaan mahdollisia ongelmia
- opiskelijalla on keinoja vahvistaa itsetuntemustaan ja soveltaa itsetutkiskelua sekä hyvinvoinnissa että opiskelussa
- opiskelija ymmärtää työn ja levon merkityksen opiskelukyvylle
- opiskelija osaa arvioida kriittisesti omaa elämäntapaansa hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn kannalta

Suoritustavat

- Luento-opetukseen osallistuminen 14 t (läsnäolovelvollisuus),
- Kirjalliset tehtävät (2 tehtävää + alku- ja lopputehtävä)

Sisältö

- Itsetuntemuksesta hyvinvointia
- Tunteiden säätely ja hyvinvointi
- Vuorovaikutuksen kuorma ja keveys
- Lukeminen ja kirjoittaminen yliopisto-opiskelun perustaitona
- Arki haltuun palanen kerrallaan
- Realistisella ajankäytöllä stressi hallintaan
- Hyvinvoinnin riskitekijät

Oppimateriaalit

- Luentodiat
- Luentoihin liittyvä oheismateriaali
- Tehtäviin liittyvä oheismateriaali

Arviointiperusteet

Kurssin arvioiminen hyväksytyksi edellyttää:
- kahden kirjallisen tehtävän tekemistä
- luento-opetukseen ja ryhmätyöskentelyyn osallistumista
- kahden luentoihin sidotun tehtävän tekemistä

Kurssi arvioidaan hylätyksi, jos:
- kaikkia kirjallisia tehtäviä ei ole tehty hyväksytysti,
- luento-opetukseen ei ole osallistuttu TAI poissaoloa ei ole korvattu korvaavalla tehtävällä