KIRA110 Kirjallisuuden teoria (5 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on omaksunut kirjallisuusteoreettisia lähestymistapoja ja osaa perustellusti ja valikoiden soveltaa kirjallisuudentutkimuksen erilaisia teorioita omissa kirjallisuusanalyyseissaan.

Suoritustavat

Kontaktiopetus tai kirjatentti. Pääaineopiskelijoille suositellaan osallistumista kontaktiopetukseen. Kirjatenttiin sisältyy soveltava tehtävä.

Avoin yliopisto: kontaktiopetus, verkkotyöskentely, oppimistehtävä tai näiden yhdistelmä (suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa).

Sisältö

Kirjallisuustieteen keskeiset tutkimussuuntaukset ja teoriat. Painotus on tutkimuksen nykysuuntauksissa. Kirjallisuuden teoriaa käsitellään myös suhteessa käytännön tutkimukseen.

Kirjallisuus

ISBN-numero Tekijä, julkaisuvuosi, teoksen nimi, julkaisija
9781408211779 Seldon, Widdowson, Brooker (toim.): A Reader’s Guide To Contemporary Literary Theory (4th edition tai uudempi)
978-952-222-003-5 Alanko–Käkelä–Puumala (toim.): Kirjallisuudentutkimuksen peruskäsitteitä

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan kurssitoteutuman yhteydessä.

Avoin yliopisto: Aktiivinen osallistuminen. Oppimistehtävä.