KIRA411 Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma (10 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• aikatauluttaa kirjoitus- ja tutkimusprosessin eri vaiheet
• valita ja rajata tutkimusaiheen ja laatia tutkimussuunnitelman
• tehdä ohjatusti tiedonhakuja tutkimusaiheeseensa liittyvistä tärkeimmistä tiedonlähteistä sekä arvioida kriittisesti lähdeaineistoa
• tehdä tutkimussuunnitelman pohjalta tieteellisen tutkielman noudattaen tutkimusetiikan periaatteita
• soveltaa valitsemaansa tutkimusmenetelmää tutkimuskysymysten selvittämisessä
• kirjoittaa tutkielman johdonmukaisesti ja argumentoiden sekä tieteellisen viestinnän konventioita noudattaen
• esitellä tutkimustaan ja perustella tekemiänsä valintoja ja arvioida tutkimuksensa tulosten luotettavuutta ja merkitystä
• arvioida rakentavasti ja kriittisesti muiden tutkimuksia ja esitelmiä

Suoritustavat

Ohjaus, kontaktiopetus (seminaarit) ja itsenäinen työskentely

Avoin yliopisto: ohjaus, kontaktiopetus tai verkkotyöskentely (seminaarit) ja itsenäinen työskentely (suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa).

Sisältö

Kandidaatintutkielman laatiminen seminaarityöskentelyn tukemana. Seminaarissa ja samalla kandidaatintutkielmassa kehitetään kriittistä ja analyyttistä ajattelua, tiedonhankinnan ja -tuottamisen taitoja, vastuunotto- ja päätöksentekokykyä, itsesäätely-, ongelmanratkaisu- ja esiintymistaitoja sekä rakentavan palautteen antamisen ja vastaanottamisen taitoa sekä tutustutaan tutkimuseettisiin periaatteisiin. Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laatiminen seminaarin aikana.

Lisätiedot

Suoritetaan toisena tai kolmantena vuonna.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen (80%) seminaarityöskentelyyn ja sovittuihin ohjaustapaamisiin, Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti ja hyväksytysti suoritettu kandidaatintutkielma. Tarkemmat arviointiperusteet sovitaan seminaarin yhteydessä.