KIRP110 Kirjallisuustieteen perusteet (5 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata kirjallisuustieteen moninaisuutta ja tuntee keskeisten kirjallisuudentutkimuksen suuntausten pääpiirteet sekä niiden käsitteistöä.

Suoritustavat

Kontaktiopetus

Avoin yliopisto: kontaktiopetus, verkkotyöskentely, oppimistehtävä, tentti tai näiden yhdistelmä (suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa).

Sisältö

Kirjallisuustieteen keskeiset teoriat ja käsitteet sekä erilaiset kirjallisuuskäsitykset.

Kirjallisuus

ISBN-numero Tekijä, julkaisuvuosi, teoksen nimi, julkaisija
951-717-933-2 Taustakirjallisuus: Koskela & Rojola: Lukijan ABC-kirja

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan kurssitoteutuman yhteydessä.

Avoin yliopisto: Aktiivinen osallistuminen. Oppimistehtävä tai tenttisuoritus.