KIRP130 Kirjallisuushistoria (5 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hahmottaa kirjallisuuden tyylikaudet, osaa nimetä niiden keskeiset edustajat ja tuntee kirjallisuuden lajien historiaa.

Suoritustavat

Verkko-opetus tai kirjatentti

Avoin yliopisto: kontaktiopetus, verkkotyöskentely, oppimistehtävä, tentti tai näiden yhdistelmä (suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa).

Sisältö

Euroopan sekä Suomen kirjallisuushistoria

Oppimateriaalit

Euroopan kirjallisuushistoria -verkkosivut
https://koppa.jyu.fi/avoimet/taiku/kirjallisuuden_aikajana

Kirjallisuus

ISBN-numero Tekijä, julkaisuvuosi, teoksen nimi, julkaisija
978-951-692-721-6 Vartiainen: Länsimaisen kirjallisuuden historia
951-26-4513-0 Kirstinä: Kirjallisuutemme lyhyt historia
951-717-657-0 Auerbach: Mimesis (sivut 192–252 ja 282–335 ja 361–422)

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan kurssitoteutuman yhteydessä.

Avoin yliopisto: Aktiivinen osallistuminen. Oppimistehtävä tai tenttisuoritus.