TAIA210 Kulttuurintutkimus (5 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä ja kuvata kulttuurintutkimuksen historiallista taustaa, nykysuuntauksia ja teorioita. Hän tuntee kulttuurintutkimuksen yleisiä kysymyksenasetteluja, menetelmällisiä lähtökohtia ja käytännön tutkimusta. Opiskelijalle muodostuu käsitys erityisesti nykykulttuurissa vaikuttavien ilmiöiden moninaisuudesta sekä kulttuurin suhteesta muihin yhteiskunnan osa-alueisiin.

Suoritustavat

Kontaktiopetus tai kirjatentti.

Suoritustavat avoin yliopisto: kontaktiopetus, verkkotyöskentely, oppimistehtävä, tentti tai näiden yhdistelmä (suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa).

Sisältö

Kulttuurintutkimuksen historia, nykysuuntaukset ja kysymyksenasettelut. Painotus on nykykulttuurin tutkimuksessa.

Oppimateriaalit

Kirjatentissä valitaan yksi teos jokaisesta kohdasta: a) Yleisesityksiä b) Lähestymistapoja, menetelmiä, erityiskysymyksiä ja c) Tutkimuksia.

a) Yleisesityksiä
Lehtonen: Maa-ilma. Materialistisen kulttuuriteorian lähtökohtia
Hall: Kulttuurin ja politiikan murroksia

b) Lähestymistapoja, menetelmiä, erityiskysymyksiä
Kellner: Media Culture. Cultural Studies, Identity and Politics Between the Modern and the Post-Modern (suom. Mediakulttuuri)
Lehtonen: Merkitysten maailma
Pickering (toim.): Research Methods for Cultural Studies
Vainikkala & Mikkola (toim.): Nykyaika kulttuurintutkimuksessa

c) Tutkimuksia
Dyer: Älä katso! Seksuaalisuus ja rotu viihteen kuvastossa
Jokinen (toim.): Yhdestä puusta. Maskuliinisuuksien rakentuminen populaarikulttuureissa
Karkulehto: Seksin mediamarkkinat
Koivunen ym. (toim.): Populaarin lumo. Mediat ja arki
Kuortti ym. (toim.): Kolonialismin jäljet. Keskustat, periferiat ja Suomi
Löytty (toim.): Rajanylityksiä. Tutkimusreittejä toiseuden tuolle puolen
Mäyrä: An introduction to game studies. Games in culture
Skeggs: Class, Self, Culture (suom. Elävä luokka)

tai jokin muu tentaattorin kanssa sovittava kulttuurintutkimuksellinen tutkimusmonografia tai -antologia.

Kirjallisuus

ISBN-numero Tekijä, julkaisuvuosi, teoksen nimi, julkaisija
978-951-768-437-8 Lehtonen, Mikko: Maa-ilma : materialistisen kulttuuriteorian lähtökohtia
951-9066-46-2 Hall, Stuart: Kulttuurin ja politiikan murroksia
0-415-10569-2 Kellner, Douglas: Media culture : cultural studies, identity, and politics between the modern and the postmodern (suom. Mediakulttuuri)
951-768-007-4 Lehtonen, Mikko: Merkitysten maailma : kulttuurisen tekstintutkimuksen lähtökohtia
9780748631193 Pickering, Michael: Research methods for cultural studies
978-951-39-2581-9 Vainikkala, Erkki ; Mikkola, Henna (toim.): Nykyaika kulttuurintutkimuksessa
951-768-093-7 Dyer, Richard: Älä katso! : seksuaalisuus ja rotu viihteen kuvastossa
951-44-5559-2 Jokinen, Arto (toim.): Yhdestä puusta : maskuliinisuuksien rakentuminen populaarikulttuureissa
978-952-495-190-6 Karkulehto, Sanna: Seksin mediamarkkinat
951-29-1793-9 Koivunen, Anu ; Paasonen, Susanna ; Pajala, Mari (toim.): Populaarin lumo - mediat ja arki
978-952-495-014-5 Kuortti, Joel ; Lehtonen, Mikko ; Löytty, Olli (toim.): Kolonialismin jäljet : keskustat, periferiat ja Suomi
951-662-950-4 Löytty, Olli (toim.): Rajanylityksiä : tutkimusreittejä toiseuden tuolle puolen
1-4129-3445-1 Mäyrä, Frans: An introduction to game studies : games in culture
978-951-768-306-7 Skeggs, Beverley: Class, self, culture (suom. Elävä luokka)

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan kurssitoteutuman yhteydessä.

Arviointiperusteet avoin yliopisto: Aktiivinen osallistuminen. Oppimistehtävä tai tenttisuoritus.