TAIA243 Lastenkulttuuri (5 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• tuntee lapsuutta sekä lastenkulttuuria koskevia luokitteluja, käsitteitä ja tutkimusnäkökulmia,
• osaa eritellä ja analysoida lasten kulttuurista toimijuutta ja heidän kulttuuriinsa kuuluvia ilmiöitä sekä
• osaa arvioida erilaisia lastenkulttuurin tutkimustraditioita ja soveltaa niitä lapsille suunnattuihin kulttuurituotteisiin, kuten kirjallisuuteen.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, lukupiiri tai itsenäinen työskentely (esim. tentti tai essee).

Avoin yliopisto: kontaktiopetus, verkkotyöskentely, oppimistehtävä, tentti tai näiden yhdistelmä (suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa).

Sisältö

Lasten oma kulttuuri ja lapsille suunnattu kulttuuri eri näkökulmista kuten lapsuuden ympäristöt, leikki, sukupuoli, kulutus.

Oppimateriaalit

Kirjallisuus (kontaktiopetus korvaa osan kirjallisuudesta; muissa suoritustavoissa luetaan Kehily, Mary Jane and Joan Swann (eds): Children and young people's cultural worlds
ja kaksi muuta teosta.

Alanen & Karila (toim.): Lapsuus, lapsuuden instituutiot ja lasten toiminta
Myllyniemi: Taidekohtia
Ojanen, Mulari & Aaltonen (toim.): Entäs tytöt: johdatus tyttötutkimukseen
Saarikoski (toim.): Leikkikentiltä: lastenperinteen tutkimuksia 2000-luvulta
Strandell, Haikkola, Kullman (toim.). Lapsuuden muuttuvat tilat
David (ed.): Routledge Companion to Children’s Literature

Kirjallisuus

ISBN-numero Tekijä, julkaisuvuosi, teoksen nimi, julkaisija
978-1-4473-0582-8 Kehily, Mary Jane ; Bragg, Sara (toim.): Children and young people's cultural worlds
978-951-768-281-7 Alanen, Leena ; Karila, Kirsti (toim.): Lapsuus, lapsuuden instituutiot ja lasten toiminta
978-952-5464-59-7 Myllyniemi, Sami: Taidekohtia
978-951-768-318-0 Ojanen, Karoliina ; Mulari, Heta ; Aaltonen, Sanna (toim.): Entäs tytöt : johdatus tyttötutkimukseen
978-951-746-671-4 Saarikoski, Helena (toim.): Leikkikentiltä : lastenperinteen tutkimuksia 2000-luvulta
978-951-768-389-0 Strandell, Harriet ; Haikkola, Lotta ; Kullman, Kim (toim.):Lapsuuden muuttuvat tilat
978-0-415-47270-8 Rudd, David (toim.): The Routledge companion to children's literature

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan kurssitoteutuman yhteydessä.

Avoin yliopisto: Aktiivinen osallistuminen. Oppimistehtävä tai tenttisuoritus.