TAIA401 Tutkimusvalmiudet (5 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee tutkimuksen tekemiseen ja tutkimusmenetelmiin liittyviä peruskäsitteitä ja ymmärtää, miten tutkimuksen ongelmanasettelu, tutkimusstrategiat, aineistonhankinta- ja analyysimenetelmät ja näiden taustalla vaikuttavat tieteenfilosofiset suuntaukset kytkeytyvät toisiinsa. Opiskelija tunnistaa ja osaa soveltaa yleisimpiä humanistisen tutkimuksen aineistonhankinta- ja analyysimenetelmiä. Opiskelija tuntee tutkimusprosessin osa-alueet ja osaa soveltaa tuntemustaan tutkimusprosessin kulun suunnitteluun ja tutkimuksen toteuttamiseen. Opiskelija tuntee viitteiden ja lähteiden merkitsemisen tekniikoita ja osaa noudattaa eettisiä periaatteita tutkimuksen tekemisessä.

Suoritustavat

Kurssin voi suorittaa joko kontakti- tai etäopintoina. Kontaktikurssin luennot sisältävät erilaisia pienimuotoisia keskustelu- ja pohdiskelutehtäviä. Kurssi suoritetaan tekemällä "kotitehtävä", "ryhmätehtävä" ja "kirjallinen yksilötehtävä". Ryhmätehtävän ja kirjallisen yksilötehtävän tekemisessä hyödynnetään luentojen sisältöjä, Menetelmäpolkuja humanisteille -portaalia (https://koppa.jyu.fi/avoimet/hum/menetelmapolkuja) ja lähdekirjallisuutta. Kurssi on mahdollista suorittaa kontaktiopetuksena vain 1. periodissa.

KUOS102-kurssin opiskelijat suorittavat TAIA401-kurssin 2 op osalta samalla tavalla kuin muutkin opiskelijat, mutta eivät tee kurssin kirjallista yksilötehtävää.

Avoin yliopisto: kontaktiopetus, verkkotyöskentely, oppimistehtävä tai näiden yhdistelmä (suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa).

Sisältö

Kurssilla tutustutaan tutkimuksen tekemisen perusteisiin kuten keskeisiin tutkimuskäsitteisiin, tutkimusprosessin vaiheisiin ja tutkimusmenetelmiin.

Oppimateriaalit

Lähdekirjallisuus (myös muita painoksia ja tutkimus- ja menetelmäoppaita voi käyttää lähteenä):

Kirjallisuus

ISBN-numero Tekijä, julkaisuvuosi, teoksen nimi, julkaisija
978-952-451-457-6 Aaltola, Juhani & Valli, Raine (toim.) (2010) Ikkunoita tutkimusmetodeihin, I. Valinta ja aineiston keruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. Jyväskylä: PS-Kustannus.
978-952-451-458-3 Aaltola, Juhani & Valli, Raine (toim.) (2010) Ikkunoita tutkimusmetodeihin, II. Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. Jyväskylä: PS-Kustannus.
978-951-768-385-2 Alasuutari, Pertti (2011) Laadullinen tutkimus 2.0. Tampere: Vastapaino.
951-768-035-X Eskola, Jari & Suoranta, Juha (1998) Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Tampere: Vastapaino.
978-951-31-4836-2 Hirsjärvi, Sirkka, Remes, Pirkko & Sajavaara, Paula (2009) Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi.
952-5372-15-4 Metsämuuronen, Jari (2009) Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. Helsinki: International Methelp Ky.
978-951-31-4865-2 Tuomi, Jouni & Sarajärvi, Anneli (2009) Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Helsinki: Tammi.
SAGE Research Methods Online (SRMO) -tietokannasta löytyvät menetelmäoppaat.

Arviointiperusteet

Avoin yliopisto: Aktiivinen osallistuminen ja oppimistehtävä.