TAIA601 Laitoksen yhteistä opetusta (5 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää monipuolisesti kulttuuri-instituutioiden ja taiteen kentän toimijoiden roolin merkitysten välittämisessä ja tuottamisessa,
tuntee yleisötyön taustaa ja nykykäytäntöjä, osaa suunnitella yleisötyötä huomioiden eri ryhmien ja yksilöiden taustat, kiinnostuksen kohteet ja asiantuntemuksen sekä
osaa analysoida yleisötyötä eri näkökulmista.

Suoritustavat

kontaktiopetus, lukupiiri tai itsenäinen työskentely (esim. tentti tai essee)

Sisältö

vierailuluennot, tutkimushankkeiden seminaarit, konferenssit

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan kurssitoteutuman yhteydessä.